Sağlık Harcamaları İstatistikleri, 2017

Sağlık harcaması 140 milyar 647 milyon TL olarak gerçekleşti

Sağlık harcamaları, 2017 yılında %17,4 oranında artarak, 140 milyar 647 milyon TL’ye ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2016 yılında %94 iken, 2017 yılında %93,1 oldu.

Hizmet sunucularına göre sağlık harcamaları, 2016, 2017

Sağlık harcaması gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) %4,5’ini oluşturdu

Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı, 2017 yılında %4,5 oldu. Genel devlet sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise, %3,5 olarak gerçekleşti.

Sağlık harcamalarının %78’i genel devlet bütçesinden karşılandı

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2016 yılında %78,5 iken, 2017 yılında %78 olarak gerçekleşti.

Sağlık harcamalarının %17,1’i hanehalkları tarafından karşılandı

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması, 2017 yılında %22,7 artarak 24 milyar 4 milyon TL oldu. Hanehalkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017 yılında %17,1 olarak gerçekleşti.

Kişi başı sağlık harcaması 1 751 TL olarak gerçekleşti

Kişi başı sağlık harcaması, 2016 yılında 1 511 TL iken, 2017 yılında %15,9 artarak, 1 751 TL’ye yükseldi. Kişi başı sağlık harcaması ABD Doları ($) bazında değerlendirildiğinde ise, 2016 yılında 500 $ iken, 2017 yılında 480 $ olarak hesaplandı.

Sağlık harcamalarına ilişkin temel göstergeler, 2016, 2017

Tagged : / /

Sağlık coğrafyası

Sağlık coğrafyası disiplinlerarası çalışma konularından biridir.

Genel olarak, sağlık ile ilgili konuların ve sorunların incelendiği ve araştırıldığı,

Bunların insanı etkileyen yönlerinin tartışıldığı ve varsa sorunlar için önerilerin dile getirildiği bir daldır.

Sağlık çalışmalarında önce veri toplanır. ikinci aşamada veriler düzenlenir ve daha sonra ise bunlar harita, grafik ve tablolara aktarılarak mekanda ve zamanda dağılış yapılır ve neden sonuç ileşkisi kurularak senteze ulaşılır.

Mesela bir hastalığın bir il bazında dağılışı veya ülke bazında dağılışı yapılır.

Burada hastalığın yoğunlaştığı sahalara ayrıntılı olarak bakılır ve bunun olası nedenleri araştırılır.

Bu nedenler fiziki coğrafyadan (jeoloji, jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, biyocoğrafya), beşeri coğrafyadan (hastane eksikliği, doktor ve hemşire azlığı, yetersiz beslenme şartları), ekonomik coğrafyadan (madende çalışma, endüstri kuruluşunda çalışmadan kaynaklanan hastalıklar) kaynaklanıyor olabilir.

Bu işlemler yapıldıktan sonra kesin neden ortaya konur. Ve çözüm önerileri yapılır.

Bu türden çalışmalar ülkemizde oldukça sınırlıdır. Bunun nedeni hastanelerin Coğrafyacı istihdam etmememleridir.

Tagged :