Ege ve Yunan Uygarlıkları

– Ege ve Yunan uygarlığı; Ege adaları, Yunanistan, Makedonya, Trakya ve Anadolu’nun batı ve güneybatı kıyılarında yaşayan toplulukların meydana getirdiği bir uygarlıktır.
– Ege uygarlıkları, Mezopotamya, Mısır ve Anadolu medeniyetlerinden etkilenmişler ve bu medeniyetleri kendi kültür unsurlarıyla birleştirerek gelişmiş bir medeniyet ortaya çıkarmışlardır.

a. Girit Uygarlığı (MÖ 3500 – MÖ 1200)

– Ege medeniyetlerinin temelini oluşturmuşlardır.
– İlk denizciler Giritlilerdir.
– Mimaride gelişmişler, çok katlı saraylar yapmışlardır.
– Knossos adası bu medeniyetin ilk ortaya çıktığı yerdir.
– En parlak dönemlerini M.Ö. 16. ve 17. yüzyıllarda yaşamıştır.
– M.Ö. 1400’lerde Aka (Miken), M.Ö. 1200’de Dor istilasına uğramışlardır.

b. Miken Uygarlığı (MÖ 2000 – MÖ 1200)

– M.Ö. 2000’de Akalar tarafından Mora Yarımadası’nda kurulmuşlardır.
– Savaşçı bir toplumdur.
– Mora yarımadası, Yunanistan, Girit ve Kıbrıs’ı işgal etmişlerdir.
Deniz ticaretinde gelişmişlerdir.
– En parlak dönemleri M.Ö. 13. ve 14. yüzyıllardır.
– Kral Agamemnon zamanında boğazların hâkimiyeti için Truvalılarla savaşmışlardır.
– Truva Savaşı, boğazlar için yapılan ilk savaştır.
– Şatoları ve kuyu mezarları önemli eserleridir.

c. Yunan Uygarlığı (MÖ 1200 – MÖ 337)

– M.Ö. 1200 yılında Dorlar tarafından kurulmuştur.
– “Polis” denilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır.
– Atina, Tebai, Korint, Sparta, Larissa gibi şehir devletleri vardır.
– Polislerin başında “Tiran” denilen krallar vardır.
– Denizcilikte ilerlemişler ve kolonicilik faaliyetlerinde bulunmuşlardır. (Yerleşme amacıyla gitmişlerdir.)
– Başta Zeus olmak üzere Olympos dağında oturan tanrıları adına düzenledikleri yarışmalar olimpiyatların temelini oluşturmuştur.
– Felsefede Aristo, Eflatun, edebiyatta Homeros (İlyada ve Odisse), tarihte, Tukitides önemli bilim adamlarıdır.
– Alfabe ve takvime katkıda bulunmuşlardır.
– Atina’da sınıf farklılıklarından doğan huzursuzlukları gidermek amacıyla yapılan Dragon, Solon ve Klistenes kanunları Atina’yı “demokrasinin beşiği” yapmıştır.
– Yunanlılar, Polis denilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Atina, Tebai, Korint, Sparta, Larissa gibi şehir devletleri vardır. Polislerin başında Tiran denilen krallar vardır.
– Başta Zeus olmak üzere Olympos dağında oturan tanrıları adına düzenledikleri yarışmalar olimpiyatların temelini oluşturmuştur.

d. İskender imparatorluğu
– Makedonyalı Büyük İskender kısa sürede çok büyük bir devlet kurmuş, Hindistan’a kadar ilerlemiştir.
– Anadolu, Perslerden sonra İskender İmparatorluğu’nun egemenliğine girmiştir.

Helenistik Dönem

– Büyük İskender’in Mısır ve Asya’ya yaptığı seferlerde Batı ve Doğu medeniyetlerinin buluşması, kaynaşması yaşandı. M.Ö. 330-30 yılları arasında 300 yıl süren bu karşılklı etkileşim dönemine Helenistik Dönem denir.
– Büyük İskender’in ölümünden sonra bu devlet üç parçaya bölünmüştür. Bunlardan Selevkos Krallığı Anadolu’ya hâkim olmuş, daha sonra bu devlette yıkılmış ve Anadolu da küçük krallıklar oluşmuştur. Bu küçük krallıklar:

• Bitinya Krallığı

• Pontus krallığı

• Kapadokya krallığı

• Bergama krallığı

Tagged : / / / / /

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi, yer şekilleri, iklim ve bunun etkisine bağlı olarak beşeri ve ekonomik yönden farklı olan iki bölüme ayrılmıştır. Bunlar Ege Bölümü ve İç Batı Anadolu Bölümüdür.

Yer şekilleri
Yer şekillerinin oluşmasında 3. zaman sonları ile 4. zaman başlarındaki tektonik hareketler belirleyici olmuştur.
Dağlar : Bölgenin batısında, Ege Denizi’ne dik uzanan, doğu-batı yönlü dağlar ile bu dağlar arasındaki çöküntü ovaları yer alır. Kuzeyden güneye doğru sıralanan Kaz Dağı, Mardan Dağı, Yunt Dağı, Bozdağlar ve Aydın Dağları kırılma sonucu oluşan horstlardır. Manisa’nın Kula ilçesi yakınlarında genç volkan konileri yer alır.
Tagged :