Yabancı Coğrafi Kelimelerin Türkçeleştirme Çalışmaları

YANLIŞ DOĞRU (“TÜBA Sözlüğüne göre”)
absorbe soğurma
absorbladığı soğurduğu
absorblanan soğrulan
adaptasyon uyarlanma
adveksiyon Akımla taşınım
Adveksiyon sisi Akımla taşınım sisi
afel günöte
alamet işaret
albedo Yansıtma oranı
Alize rüzgarı Ticaret rüzgarı
Alt ve üsttropikal dönenceler
altitude yükselti
altjeostrofik Alt jeostrofik
altokumulus altokümülüs
alttropik dönence
Alttropik / subtropik dönence
anabatik yamaçyukarı
analiz çözümleme
anemometre rüzgarölçer
Aneroit barometre Civasız basınçölçer
antropojenik antropojen
anvil örs
Aphelion (aphelion) günöte
arid kuru
asimilasyon özümleme
ASOS OMGİ
astropik dönence
aurora Kuzey ışığı
barometre basınçölçer
bilim adamı Bilim insanı
Bilimadamı Bilim insanı
birikme Kırağılaşma
Birikmeyle çekirdeklenme Kırağılaşma çekirdeklenmesi
Birleşik Devletleri ABD
blokaj engelleme
Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki becerilere sahip olacaksınız Bölümün Çıktıları
Buraya kadar öğrendiklerimiz Bu Bölümde Öğrendikleriniz
Buraya Kadar Öğrendiklerimiz Buraya kadar öğrendikleriniz
Buz topakları sulusepken
Bütünleşik tahmin Topluluk tahmini
CENTF BKMİ
CF CK
Check etmek Kontrol etmek
chinook şinuk
cirrocumulus sirokümülüs
cirrus Sirüs
cumulonimbus Kümülonimbus
cumulus kümülüs
Çarpışma-birleşme Çarpışma-kaynaşma
çiğ çiy
Dağılma yayınık
dalaz Şeytan hortumu
Data veri
Data asimilasyonu Veri özümleme
dedektör algılayıcı
dendrit dallantı
Denge koşturması Denge yürütmesi
depresyon karışıklık
desen örüntü
Dış yalıtık adyabatik
diffluence ayrışım
difüz yayınık
difüz yayınık
difüzyon yayınım
direkt dolaysız
dispersiyon dağıltı
disturbans bozukluk
diverjans ıraksama
dizayn tasarım
Dopler Doppler
döküman belge
Döngü (cycle) çevrim
dropsonde düşensonda
Duvar bulut(u) Duvarbulut(u)
eddiler çevrintiler
Edi (eddy) çevrinti
edilerin çevrinti
Eğrelti otu dallantı
Eklipsi Güneş tutulmasını
eko yankı
Eksantriklik (eccentricity) dışmerkezlik
eksentrisite dışmerkezlik
ekstra fazladan
Ekstratropikal ortaenlem
El Nino El Niño
Elimine etmek elemek
emisyon salım
endeks indis
ensemble topluluk
enstrumant aygıt
enterpolasyon Aradeğer bulma
enterpole aradeğer
entrainment katılım
enverziyon terselme
enverziyon terselme
eriyik çözelti
evaporasyon buharlaşma
exit çıkış
faktör etmen
famin kıltık
Fanta Morgana Su serabı
feedbak geribesleme
FF SK
full Tam dolu
gale kasırga
Geçici koşturma Geçici model yürütmesi
Gelme açısı (angle of inclination) Eğim açısı
genelçekim yerçekimi
GF GK
global küresel
Gökgürültülü fırtına boran
Görüş mesafesi Görüş uzaklığı
Gözden geçirme soruları Pekiştirme Soruları
Gözlem faaliyetleri Gözlem Etkinlikleri
grid ızgara
Grid noktası Izgaranoktası
Grid uzaklığı Izgaranoktası uzaklığı
Groundhog sıçan
Gulf Körfez
gust hamle
Güzel hava Açık hava
güzergah yol
halo hale
Haricane / harikeyn tayfun
hekzagonal altıgen
Hep beraber Buraya kadar öğrendikleriniz
Hepsini birlikte değerlendirince Buraya kadar öğrendikleriniz
heterojen çoktürel
hidrofobik susevmez
Hidrolojik döngü Hidrolojik çevrim/su çevrimi
higrometre nemölçer
higroskopik susever
homojen tektürel
Hortum geçidi Hortum vadisi
ıskalası ölçeği
ıslak nem
Indeks indis
indirek dolaylı
infrared kızılötesi
Inversiyon / enverziyon /terseleme terselme
Isı adası Kent ısı adası
Isı adveksiyonu Akımla ısı taşınımı
Isıölçer sıcaklıkölçer
ITCZ Dönencelerarası yakınsma kuşağı (DAYK)
izobar Eşbasınç eğrisi
izotek Eşrüzgar hızı eğirisi
izoterm Eşsıcaklık eğrisi
jeostasyoner yerdurağan
kalıp örüntü
kanun yasa
katabatik Yamaçaşağı rüzgar
Katmanlı bulut Katmanbulut
khamsin hamsin
Kırılma/kırınım Kırınım
Kirli duman Kirli sis
klima iklim
klimatoloji iklimbilim
klimograf iklimograf
kompleks karmaşık
komunikasyon iletişim
kondüksiyon iletim
konsantrasyon derişim
kontinental Karasal/kıtasal
Kontrol koşturması Kontrol yürütmesi
Kontur çevrit
Konvektif fırtınalar boranlar
konverjans yakınsama
koordinasyon eşgüdüm
Koriolis Coriolis
koşturma yürütme
Kötü hava Şiddetli hava
kriter ölçüt
Kunduz Sıçan
La Nina La Niña
lag geçikme
Lapse rate Düşey sıcaklık gradyanı
link bağlantı
Lokal yerel
löjand Simge açıklaması
mahsül ürün
Meteorologist meteorolog
mezoölçek Orta ölçek
mikroölçek Mikro ölçek
miraj serap
modifikasyon değişim
mostra örüntü
navigasyon seyir
nimbostratus nimbostratüs
Nispi Bağıl, görece
nowcast Anlık tahmin
nowcasting Anlık tahmin yapmak
obje nesne
obliklik Eksen eğikliği
Oraj boran
ordinary olağan
Orografik bulut Yamaç bulutu
Orografik yağış Yamaç yağışı
Orografik yükselme Yamaç yükseltmesi
ortaenlem Orta enlem
outlook genelge
overrunning Üste tırmanma
Ozon “deliği” “ozon deliği”
Ozon deliği “ozon deliği”
pangaea Dev anakara
paradoks çelişki
parametrizasyon parametrelendirme
partikül parçacık
Patern / kalıp örüntü
Perihelion günberi
permafrost Sürekli donmuş toprak
perspektif Bakış açısı
Peryot periyot
PGK BGK
plak plake
planeter küresel
plüviyometre yağışölçer
polar kutupsal
presizyon yalpalanma
primative ilkel
proses süreç
pseudo sözde
psödo sözde
Radyasyon ışınım
radyatif ışınımsal
radyosonde radyosonda
ravinzonde ravinsonda
reflektive yansıma
Revize  etmek yenilemek
rime kırç
run yürütme
rüzgar rüzgâr
Rüzgar şiri rüzgâr kayması
saturasyon Doyma, doygunluk, denge
sediman çökel
selyometre bulutölçer
sensör algılayıcı
Sıcak dalga Sıcak hava dalgası
silyometre bulutmetre
simülasyon benzetim
simüle benzetim
sirkülasyon dolaşım
sirrokümülüs sirokümülüs
sirrostratüs sirostratüs
sirrüs sirüs
sirus sirüs
Siyah Kara
skala ölçek
skalası ölçeği
smog Kirli sis
solstis gündönümü
solstisinde gündönümünde
spesifik Özgün / kendine has
spiral sarmal
spontane kendiliğinden
stasyoner durağan
stratocumulus stratokümülüs
stratus stratüs
stream akım
subtropikal dönence
süblimleşme uçunum
Süper jeostrofik Üst jeostrofik
Süreklilik tahmini Sürerlik tahmini
şir kayma
tabaka katman
taiga tayga
taşkın sel
termal ısıl
termometre sıcaklıkölçer
thunderstorm boran
tornado hortum
Toz çukuru Toz çanağı
trajedi drama
transpirasyon terleme
transport taşınım
trend eğilim
trof oluk
Tropikler arası konverjans kuşağı (ITCZ) Dönencelerarası yakınsama kuşağı (DAYK)
Tropiklerarası toplanma kuşağı (TTK) Dönencelerarası yakınsama kuşağı (DAYK)
ultraviyole moreötesi
Ulusal hava durumu merkezi /ulusal hava servisi Meteoroloji merkezi
updraft Tırmanan akım /yükselen akım
upwelling Su kütlesinin yüzeye yükselişi
US ABD
üniform birörnek
üstjeostrofik Üst jeostrofik
üsttropik dönence
Üşütme sıcaklığı Rüzgar soğutma sıcaklığı
Veri asimilasyonu Veri özümleme
verifikasyon doğrulama
versiyon Sürüm
virga Yağmur saçağı
viskozite ağdalık
volkan yanardağ
vorteks burgaç
vortisiti burgaçlanma
yamur yağmur
Yapışma (accretion) Yığılımlı büyüme
Yay eko Yay biçimli yankı
Yığışma (aggregation) toplaşma
yoğunlaşma yoğuşma
zenith başucu
zon kuşak
 
Tagged : / / /