Çoklu Zeka Kuramı

çoklu zeka kuramının özelliklerini sıralayalım.

 • İnsanlar çok farklı zeka alanlarına sahiptir. Ancak zeka tektir.
 • Herkesin kendine özgü bir zeka profili vardır.
 • Zekaların her biri farklı gelişime sahiptir.
 • Bütün zeka alanları dinamiktir.
Bir problem çözerken sadece bir zeka alanından yararlanmayız.
 • Etkinlikler tüm zeka türlerini arttıracak şekilde olmalıdır.
 • Bir zeka alanı kullanılırken diğer alanlardan faydalanılır.
 • Kişisel altyapı, kültür, kalıtım ve inançlar zeka alanlarını etkiler.
 • Zeka öğrenilebilir ve öğretilebilir.
Bu, çevresel faktörler değiştirilerek gerçekleşir.
 • Zeka dinamik bir yapıya sahiptir.
 • Zeka kendi içinde bütündür.
Çoklu zeka kuramının temel sayıltısı, öğretimin tüm zeka alanlarını geliştirici olmasıdır.
 • Tek bir zeka alanına dönük etkinlikler yapılmamalıdır.
 • Bir alandaki gelişme, diğer alanlardaki gelişmeleri de etkiler.

Zekanın Gelişimini Etkileyen Faktörler

Kpss eğitim bilimleri öyt dersinde çoklu zeka kuramında zekanın gelişimini etkileyen faktörler şunlardır:

Biyolojik Nitelikler

 • Kalıtım.
 • Doğum öncesi ve doğum sırasındaki çevre.
 • Beslenme

Kişisel Geçmiş

 • Yetişme sürecinde model alınan kişinin özellikleri.
 • Sosyo-kültürel çevre.
 • Kaynaklara ulaşma şansı.
 • Tarihsel dönem (Bölük yaş kuşağı).
Tarihsel zaman etkisi değil.
 • Yaşanılan coğrafya.
Uyarıcı zenginliği açısından etkiler.
Örneğin kutuplarda uyarıcı zenginliği azdır.
 • Aile.
 • Kristalleştirici deneyim. Yani yeteneklerimiz ölçüsünde fırsat verilmesi.
Fazıl Say’a 4 yaşında piyano alınması.
 • Felce uğratıcı deneyim.
Ayıplar ve günahlar gibi.

Çoklu Zeka Alanları

Kpss eğitim bilimleri öğretim yöntem ve teknikleri dersine ait çoklu zeka kuramı ile beraber çoklu zeka alanları 8 tanedir.

1) Sözel Zeka Alanı – Dilbilimsel Zeka Alanı

 • Sözlü ve yazılı dili etkili kullanma becerisi vardır.
 • İçinde yaşadıkları toplumun dilinin sanatlarını, vurgularını, yöresel farklarını çok iyi kullanırlar.
Bu yüzden ikna kabiliyetleri gelişmiştir.
 • Kelime hazneleri geniştir.
 • Okuma, yazma ve dinleme yoluyla öğrenirler.
 • Sunuş yoluyla öğretim ve düz anlatım kullanılabilir.

2) Mantıksal Zeka – Matematiksel Zeka

 • Gruplayarak, sınıflayarak ve soyutlayarak öğrenirler.
 • Akıl yürütme ilkelerini etkin kullanırlar.
 • Muhakeme becerileri üst düzeydedir.
 • Eleştirel düşünce mevcuttur. Neden sonuç ilişkisini ararlar. Deterministtirler.
 • Bilimsellik arayışı vardır.
 • Sorgulayıcıdırlar.
 • Araştırma inceleme, problem çözme, proje tabanlı öğrenmeler uygundur.

3) Görsel Zeka – Uzamsal Zeka

 • Üç boyutlu düşünme yeteneğinin sonucudur.
 • Hayal güçleri kuvvetlidir.
 • İmgeleştirme kapasiteleri yüksektir.
 • Nesneler arası ilişkileri çabuk görürler.
 • Görünmenin arkasındaki görünmeyenleri görürler.
 • Görsel metaforları (benzetmeler) kullanırlar.

4) Müzikal Zeka – Ritmik Zeka

 • Ritim ve melodilerle öğrenirler.
 • Çok sık kullanılan bir zeka alanı değildir.
 • Simetri arayışı vardır.
Ses ahengi gibi.

5) Bedensel Zeka – Kinestetik Zeka

 • Duygu ve düşüncelerin aktarımında bedenlerini etkin bir biçimde kullanırlar.
 • Taklit yetenekleri oldukça güçlüdür.
 • Söylenenlerden çok yapılanlar hatırlanır.
 • Beden dilini etkin bir şekilde kullanırlar.
Doğru yerde doğru jest ve mimik.
 • Psikomotor becerilerin ortaya konmasında başarılı tiplerdir.

6) Bireysel Zeka – Öze Dönük Zeka

 • Bireyin kendisini anlama, duygu ve düşüncelerini yönlendirme gücünü ortaya koyar.
 • Yalnız kalmaktan, bireysel çalışmalardan, özgün projelerden zevk alırlar.
 • Bağımsızlık arayışı vardır.
 • Kendileri hakkında eleştirel düşünebilirler. Yansıtıcı düşünmeye sahiptirler.
 • Özgüven ve özsaygıları yüksektir.
 • Kopya ve taklitten uzaktırlar.
 • İzlerken öğrenme baskındır.
 • Kendilerini çok iyi tanıdığı için insanları da çok iyi tanırlar.

7) Sosyal Zeka – Bireylerarası Zeka

 • İnsan ilişkilerinde, kendini ifade etmede ve empatide başarılıdırlar.
 • İşbirliğiyle öğrenirler.
 • Yüksek iletişim becerileri vardır.
 • Yakın ve samimi ilişkiler kurarlar.

8) Doğa Zekası – Varoluşçu Zeka

 • Tabiata karşı bakışın belirlendiği zeka alanıdır.
 • Sürekli doğada denge arayışı vardır.
 • Çevreye karşı hassastırlar.

kaynak: kpsskonu.com

Tagged : / / / /