2014-2015 Coğrafya Öğretmen Zümreleri

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU
Zümre öğretmenler kurulunda programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders
araçlarından, laboratuar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden planlı bir şekilde yararlanılması,
öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri
konularda kararlar alınır.
Kurulda;
a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.
b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.
c) Öğrencilerin çalışma, eğitim-öğretim ve başarı durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve
başarısızlığın giderilmesi yönünde alınacak önlemler kararlaştırılır.
d) Ünitelendirilmiş yıllık ve ders plânları ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları arasında
birlik sağlanmasına yönelik kararlar alınır.
e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.
f) Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme
araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv
oluşturulmasına yönelik esaslar belirlenir.
Birinci ve ikinci dönem başı ile ders kesiminden sonra olmak üzere bir öğretim yılında üç kez
zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılması esastır. Ayrıca ihtiyaç hâlinde bunların dışında da
zümre öğretmenler kurulu toplanabilir. Toplantıya ilişkin yazılı çağrı okul müdürlüğünce yapılır.
ÖĞRETİM YILI BAŞI ZÜMRE TOPLANTILARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
1-Öğretmenlerin,kurulun ilk toplantısında kendi aralarından birini,o öğretim yılı için zümre başkanı
olarak seçmesi;(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:36)
2-Gündem maddelerinin sıralanması ve tutanağa aktarılması(Zümre gündemleri; planlama, hazırlık
yapma,uygulama,tamamlama,pekiştirme,ölçme-değerlendirme, yönlendirme,teşvik etme,il birliği
yapma,öğrenci merkezli öğrenme çalışmaları ağırlıklı olmalıdır.) Gündem maddelerinde açılış ve
yoklama,dilek ve temenniler,kapanış maddelerini yer alması;
3-Bir önceki yıla ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya
yönelik yeni kararların alınması;(Bir önceki öğretim yılı başında konulan hedeflerin
gerçekleştirilme durumu,şubeler arasındaki başarı oranı;karşılaştırmalı sınav sonuçlarının konu ve
şubeler bazında sonuçları;YGS ve LYS sonuçlarının Türkiye,il ve türündeki okullara göre durumu
gibi hususların görüşülerek analizlerinin yapılması ve buna göre okul ve çevre imkanları da dikkate
alınarak yeni hedeflerin belirlenmesi)
4-Anayasanın eğitimle ilgili maddeleri,Türk Milli Eğitiminin genel amaçları,okulun kuruluş amacı
ve ilgili dersin programında belirtilen amaçların/hedeflerin ve açıklamaların okunarak,planlamanın
bu doğrultuda yapılması;5-“Atatürk İnkılap ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi” ile “Öğretim Programlarında Yer
Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular” üzerinde durularak,çalışmaların buna göre
planlanması;(2104-2488 Sayılı Tebliğler Dergisi)
6-Başarı durumunun görüşülmesi,hedeflenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının tespiti;başarının
artırılması için alınması gereken önlemlerin görüşülmesi ve bununla ilgili kararlar alınması;
7-Programda belirtilen hedef ve davranışlar/kazanımlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde
uygulanacak öğretim yöntem-tekniklerinin belirlenmesi;
8-Konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması ve ünitelendirilmiş yıllık-ders planlarının
hazırlanması hususlarının görüşülmesi(Yıllık çalışma takvimi gözden geçirilerek fiili çalışma
saatlerinin belirlenmesi,konulara göre dağılımının yapılması,konuların zorluk derecesine göre
okutulma sürelerinin planlanması)
9-Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönergenin (2551 ve 2575 Sayılı
Tebliğler Dergisi) incelenmesi;tüm plan ve çalışmaların yönergeye uygun yapılması;
10-Bir önceki yıla ait ünitelendirilmiş yıllık ders planlarında “Değerlendirme” sütununa aktarılan
hususların yeni planlamada dikkate alınması; (Ayrıca bir önceki yıl karşılaşılan aksamalar ve ders
kesim raporlarında belirtilen hususların da dikkate alınması gerekir)
11-Diğer zümre öğretmenleriyle yapılabilecek iş birliği esaslarının belirlenmesi;(Diğer zümrelerle
hangi konuda,ne zaman ve nasıl iş birliği yapılacağına ilişkin esasların,iş birliği yapılması
düşünülen zümre ile birlikte kararlaştırılması)
12-Bilim ve teknolojideki gelişmelerin,derslerin işlenişine yansıtılması yönünde kararların
alınması;
13-Öğretim programlarında yer alan deneylerin planlara dengeli bir şekilde yerleştirilmesi;
derslerin daha verimli işlenebilmesi için okulda bulunmayan ancak gerek duyulan ders araç-
gereç,vb. ihtiyaçların belirlenmesi,temin edilmesi için okul yönetimine bildirilmesi;yönetimin
zümrenin bu isteklerini karşılaması;eğitim bölgesindeki imkanların ortaklaşa kullanılması; (MEB
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi-Md:19;Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği-Md:15)
14-Okul ve çevre imkanlarının en iyi şekilde değerlendirilerek dersle ilgili yapılacak gezi ve
gözlemlerin isabetli bir biçimde planlanması;bununla ilgili araç-gereç ve dokümanın ne şekilde
sağlanacağının belirlenmesi;
15-Öğrenci merkezli öğrenmenin bir gereği olarak;öğrencinin sınıftaki rolü ve etkinliği konusunda
uygulanabilir kararların alınması;
16-Öğrenci başarısını ölçme-değerlendirmede;(yazılı,sözlü,test,uygulamalı sınav vb.) birlik
beraberliği sağlayıcı esaslar üzerinde durulması,uygulama birliği sağlayıcı kararlar alınması;ortak
sınavların planlanması,uygulanması ve değerlendirilmesi hususlarının karara
bağlanması(Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin sınavlarla ilgili hükümlerine
dikkat edilmesi;sınavların şekli,soru sayısı,niteliği,soruların o tarihe kadar işlenmiş konuları
kapsaması,soru türü ve soruların o tarihe kadar işlenmiş konuları kapsaması,soru türü ve soruların
öğrenme aşamalarına göre düzenlenmesi ve değerlendirilmesi,sınav sonuçlarının analizinin yapılması yönünde kararlar alınması)
17-Uygulamalı nitelikteki derslerin (Görsel Sanatlar,Müzik,Beden Eğitimi vb.)
değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi;sınavların şekil,sayı ve süresi ile
ürün değerlendirme kriterlerinin ve puanlarının belirlenmesi;(Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme
ve Sınav Yönetmeliği-Md:18)
18-Sözlü sınav puanı sayısının belirlenmesi;( Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav
Yönetmeliği-Md:21)
19-Öğrencilere verilecek ödev/proje konularının belirlenmesi;konularının öğretim programlarına
uygun olması,öğrencilerin ihtiyaçları,yetenekleri,çevre ve okul şartlarının göz önünde
bulundurulması;ödevlerin/projelerin araştırmayı özendirici olması;ödevlerin toplanma,sunulma ve
sergilenme tarihleri;yararlanılacak kaynakların gösterilmesi ve değerlendirme ölçütlerinin
belirlenmesi yönünde kararlar alınması;(Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri
Hakkında Yönetmelik-Md:11;2300 Sayılı Tebliğler Dergisi)
20-Okulun,varsa bölümlerinin özelliğine göre yapılacak diğer faaliyetler ile ilgili görüşmelere yer
verilmesi;
21-Öğrencilerin hazır bulunuşlukları dikkate alınarak,öğrenmelerini engelleyen eksiklerinin
tamamlanması;kapasiteleri doğrultusunda yetişmeleri hususunda gerekli görüşmelere yer verilmesi;
22-Öğrencilerin Türkçe’yi doğru konuşup yazabilmeleri konusunda uygulama birliği sağlayıcı
hususların belirlenmesi;
23-Yıllara göre öğrencilerin dersler bazında üniversite giriş sınavlarında aldıkları sonuçlar(Türkiye
geneli,ili ve türündeki okullara göre net ortalaması ve sıralaması) üzerinde durulması;başarı ve
başarısızlık nedenlerinin araştırılması;(Son üç yıla göre) Başarının artırılması için yapılması
gerekenlerin belirlenmesi;
24-Proje çalışmalarının değerlendirilmesi,yeni çalışmaların planlanması;
II.DÖNEM BAŞI ZÜMRE TOPLANTILARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
1-Öğretim yılı başı ve içinde yapılan zümre toplantılarında alınan kararlar ve uygulama
sonuçlarının tek tek ele alınıp değerlendirilmesi;
2-I.Kanaat dönemi başarı durumlarının (puan ortalamaları,genel başarı ve öğrenci davranış
değişikliklerinin) değerlendirilmesi;başarının artırılması için yapılması gerekenlerin görüşülmesi;
3-Ödevlerle ilgili çalışmaların değerlendirilmesi;
4-Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının gözden geçirilmesi;
SENE SONU ZÜMRE TOPLANTILARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
1-I.ve II.dönem zümre toplantılarında alınan kararların okunması ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi;2-2012-2013 eğitim-öğretim yılı II.kanaat ve yıl sonu başarı durumlarının(puan ortalamaları, genel başarı ve öğrenci davranış değişikliklerinin) değerlendirilmesi;
3-2551 Sayılı tebliğler Dergisinin 14.maddesi gereği ünitelendirilmiş yıllık planlar ile günlük
planlarda-varsa-görülen eksikliklerin(konu dağılımı,süre,uygulama yönünden) değerlendirilmesi;
4-Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin(mevzuattan,araç-gereç
yetersizliğinden,süreden vb.) ele alınıp değerlendirilmesi;bunların giderilmesine yönelik yapılacak
çalışmaların belirlenmesi;
NOT:
1-Zümre toplantılarının gündemleri yukarıdaki hususlara göre oluşturulmalıdır.Okul müdürü zümre
tutanaklarını incelerken gündemin bu hususlara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini kontrol
eder.
2-Zümre toplantılarında alınan kararların tutanağın son sayfasına toplu olarak yazılması,kararların
takibi ve değerlendirilmesi açısından kolaylık sağlar.
3-Ayrıca okulun ve dersin özelliğine göre gündeme eklemeler yapılabilir

Zümre Kaynakları : sorubak.com

indirmek için linklere tıklayınız

2014cogggrfyazumreeee

cografya-2014-2015-zumreeee

cografyasenebasizumresi20143

cografyazumresorubak.com

2013-2014yilicorafyazumressenebaitoplantitutanai

cografyasenebasizumresi20142

cografyasenebasizumre2014

Tagged : / / / / /