2019 Kpss Genel Kültür Genel Yetenek Konuları

2019 Kpss Genel Kültür Genel Yetenek Konuları (GK GY)

 • KPSS Lisans Genel Yetenek Türkçe Konuları
 • KPSS Lisans Genel Yetenek Matematik Konuları
 • KPSS Lisans Genel Yetenek Geometri Konuları
 • KPSS Lisans Genel Kültür Tarih Konuları
 • KPSS Lisans Genel Kültür Coğrafya Konuları
 • KPSS Lisans Genel Kültür Vatandaşlık Konuları

KPSS Lisans Genel Yetenek Türkçe Konuları

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Ses Bilgisi
 • Yapı Bilgisi
 • Sözcük Türleri
 • Cümle Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Anlatım Bozuklukları

KPSS Lisans Genel Yetenek Matematik Konuları

 • Temel Kavramlar
 • Sayılar
 • Bölme-Bölünebilme Kuralları
 • Asal Çarpanlara Ayırma
 • EBOB – EKOK
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Eşitsizlik
 • Mutlak Değer
 • Oran – Orantı
 • Problemler
 • Kümeler
 • Fonksiyon
 • İşlem
 • Modüler Aritmetik
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Olasılık
 • Tablo ve Grafikler

KPSS Lisans Genel Yetenek Geometri Konuları

 • Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar
 • Çokgenler ve Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler

KPSS Lisans Genel Yetenek  Sözel Mantık ve Sayısal Mantık Soru Sayıları

2013 2014 2015 2016 2017
Sözel Mantık 3 4 4 4 4
Sayısal Mantık 5 2 4 2 5

KPSS Lisans Genel Kültür Tarih Konuları

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Türk-İslam Tarihi
 • Osmanlı Tarihi
 • Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
 • XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS Lisans Genel Kültür Coğrafya Konuları

 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
 • Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
 • Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
 • Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası

KPSS Lisans Genel Kültür Vatandaşlık Konuları

 • Hukukun Temel Kavramları
 • Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
 • Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
 • 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri
 • Temel Hak ve Hürriyetler
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • İdare Hukuku
Tagged : / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

2019 Kpss Eğitim Bilimleri Soru Dağılımı

Kpss Eğitim Bilimleri Soru Dağılımı, 2019 Kpss’ye girecek öğretmen adaylarının çözmesi gereken testlerden biri olan eğitim bilimleri testine ait eğitim bilimleri soru dağılımını içeriği ile birlikteyiz. Eğitim bilimleri testinde toplamda 80 soru bulunmaktadır.

Eğitim Bilimleri Soru Sayıları Dağılımı

 • Gelişim Psikolojisi – 12 soru
 • Öğrenme Psikolojisi – 12 soru
 • Program Geliştirme- 12 soru
 • Rehberlik – 12 soru
 • Ölçme ve Değerlendirme – 12 soru
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri – 20 soru

Gelişim Psikolojisi

 • Gelişim Psikolojisine Giriş: 0-1 Soru
 • Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler: 1-2 Soru
 • Gelişim İlkeleri: 0-1 Soru
 • Gelişim Görevleri: 0-1 Soru
 • Fiziksel ve Psikomotor Gelişim: 1 Soru
 • Bilişsel Gelişim: 2-3 Soru
 • Kişilik Gelişimi: 2-3 Soru
 • Benlik Gelişimi: 0-1 Soru
 • Ahlak Gelişimi: 1-2 Soru
 • Dil Gelişimi: 1 Soru

Öğrenme Psikolojisi

 • Öğrenme Psikolojisine Giriş: 1-2 Soru
 • Davranışçı Kuramlar:
  • Klasik Koşullanma: 1-2 Soru
  • Bitişiklik Kuramları: 0-1 Soru
  • Bağ Kuramı: 0-1 Soru
  • Edimsel Koşullanma: 1-2 Soru
 • Bilişsel – Davranışsal Kuramlar:
  • Sosyal Öğrenme Kuramı: 3 Soru
  • Amaçlı Davranışçılık: 0-1 Soru
 • Bilişsel Kuramlar:
  • Gestalt Kuramı: 1-2 Soru
  • Bilgiyi İşleme Kuramı: 4-5-6-7-8 Soru

Ölçme ve Değerlendirme

 • Temel Kavramlar: 1-2 Soru
 • Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler: 3-4 Soru
 • Test Türleri: 1-2 Soru
 • Çağdaş Değişim Yaklaşımları ve Ölçme Araçları: 1 Soru
 • İstatiksel İşlemler: 3-4 Soru

Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Öğretim İlkeleri: 1 Soru
 • Düşünme Becerileri: 1 Soru
 • Öğrenme – Öğretim Kuramları: 5-7 Soru
 • Öğretim Stratejileri: 1-2 Soru
 • Öğretim Yöntemleri: 3-4 Soru
 • Öğretim Teknikleri: 5-6 Soru
 • Kavram Yanılgıları: 0-1 Soru
Tagged : / / / / / / /

Coğrafya Yıllık Plan 2019

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.cografik.com/wp-content/uploads/Cografya_Plan.zip” icon=”” target=”true” nofollow=”false”]Coğrafya 2019 Yıllık Planları[/button]

 

kaynak: cografyabilimi.gen.tr

Tagged : / / / /

Kültür Ekonomisi, 2017

Kültür harcamaları %19,4 arttı

Kültür harcamaları 2017 yılında 2016 yılına göre %19,4 artarak 44 milyar 75 milyon 130 bin TL oldu.

Kültür harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı %1,4 oldu

Kültür harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2017 yılında, 2016 yılına göre aynı kalarak %1,4 olarak gerçekleşti.

Kültür harcamaları, 2016-2017

Genel devlet harcamalarının payı %64,2 oldu

Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı %64,2, özel harcamaların payı ise %35,8 oldu.

Genel devlet kültür harcamaları %26,1 arttı

Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları 2017 yılında 2016 yılına göre %26,1 artarak 28 milyar 317 milyon 654 bin TL oldu.

Genel devlet harcamalarının %66,5’i merkezi yönetim bütçesinden harcandı

Harcamaların %66,5’i merkezi yönetim bütçesinden, %33,5’i ise yerel devlet bütçesinden gerçekleştirildi.

Genel devlet kültür harcamaları içinde mimarlık alanının payı %34,9 oldu

Genel devlet harcamaları içinde kültürel alanlara göre belli başlı harcamalara bakıldığında; mimarlık %34,9, kitap ve yazılı basın %10, gösteri sanatları %9,2, doğal miras %8,7, görsel/işitsel ve multimedya %8,4, kültürel miras %5,6 paya sahip oldu.

Hanehalkı kültür harcamaları %8,7 arttı

Hanehalkı kültür harcamaları 2017 yılında 2016 yılına göre %8,7 artarak 15 milyar 308 milyon 307 bin TL oldu. Özel harcamaların %97,1’i hanehalkları, %2,9’u ise dernek ve vakıflar tarafından yapıldı.

Hanehalkı kültür harcamasının %31,2’si televizyon-TV yayın giderine yapıldı

Hanehalklarının 2017 yılında gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında; televizyon ve TV yayın giderlerinin %31,2, kitap, gazete ve derginin %14,7, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretlerin %12, veri işlem ekipmanlarının %10,9, kırtasiye ve çizim malzemelerinin %10,1, sinema, tiyatro ve konserin %5,6 paya sahip olduğu görüldü.

Kültürel sektörlerdeki girişimlerin %39,3’ü mimarlık alanında faaliyet gösterdi

Kültürel sektörlere faaliyet alanları açısından bakıldığında; 2017 yılında girişimlerin %39,3’ü mimarlık, %16,2’si yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri, %14,3’ü uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri, %11,8’i sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı ile ses kaydı ve müzik yayımlama, %10,7’si yayımcılık, %4’ü programcılık ve yayıncılık alanlarında ve %3,8’i diğer kültürel alanlarda faaliyet gösterdi.

Kültürel sektörlerin faktör maliyetiyle katma değeri %27 arttı

Girişimlerin kültürel mal ve hizmetlerinin cirosu 2017 yılında 2016 yılına göre %20,1 artarak 35 milyar 26 milyon 239 bin TL oldu. Girişimlerin kültürel mal ve hizmet üretiminin katma değer katkısı ise 2017 yılında 2016 yılına göre %27 artarak 8 milyar 341 milyon 268 bin TL oldu.

Katma değer katkısının %24,7’si yayımcılık alanında oldu

Kültürel sektörler içinde 2017 yılında gerçekleşen katma değer katkısının dağılımına bakıldığında; %24,7’si yayımcılık, %20,8’i sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı ile ses kaydı ve müzik yayımlama, %18,7’si mimarlık, %18,2’si programcılık ve yayıncılık, %11,2’si yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence, %6,4’ü ise diğer kültürel sektörlerde gerçekleşti.

Kültürel mal ihracatı 24 milyar 658 milyon 896 bin TL oldu

Kültürel mal ihracatı 2017 yılında 2016 yılına göre %28,9 arttı. Artış oranı ana mal ihracatında %28,3 olurken, ikincil mal ihracatında %45,1 olarak gerçekleşti.

Kültürel malların toplam ihracat içindeki payı %4,3 oldu

Dış ticarette, 2017 yılında kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı %4,3 oldu.

Kültürel mal ithalatı 18 milyar 473 milyon 138 bin TL oldu

Kültürel mal ithalatı, 2017 yılında 2016 yılına göre %33,2 arttı. Ana mal ithalatı %21,4, ikincil mal ithalatı %40,3 arttı. 2017 yılında kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı %2,2 oldu.

Kültürel alanlara göre ihracatta en büyük pay el sanatlarında oldu

Kültürel alanlara göre bakıldığında, en çok paya sahip olan el sanatlarının ihracat toplamı 2017 yılında 17 milyar 919 milyon 563 bin TL olarak gerçekleşti. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı %72,7 oldu.

Kültürel alanlara göre ithalatta en büyük pay görsel ve işitsel medyada oldu

Kültürel alanlara göre bakıldığında, görsel ve işitsel medyanın ithalat toplamı 2017 yılında 10 milyar 190 milyon 630 bin TL olarak gerçekleşti. Görsel ve işitsel medyanın toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı ise %55,2 oldu.

Tagged : /

2018-2019 Coğrafya Ders Kitapları/Videoları ve Görselleri

Kitapları indirebilir inceleme yapabilirsiniz.

İnfografik çalışmalardan, görsellerden ve videolu anlatımlardan faydalanabilirsiniz..

[button color=”red” size=”big” link=”http://www.eba.gov.tr/ekitap?&channel=34″ icon=”” target=”true”]Kitap İndirme Linki[/button]

[button color=”blue” size=”big” link=”http://www.eba.gov.tr/infografik?&channel=20″ icon=”” target=”true”]İnfografik Çalışmaları[/button]

[button color=”green” size=”big” link=”http://www.eba.gov.tr/video?&channel=184″ icon=”” target=”true”]Video Ders Anlatımları[/button]

[button color=”gray” size=”big” link=”http://www.eba.gov.tr/gorsel?&channel=12″ icon=”” target=”true”]Coğrafya Görselleri[/button]

Tagged : / / / / /

Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması, 2017

Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında 2017 yılında 89 bin 62 kurs düzenlendi

Araştırmada bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar, üniversite, belediye, konfederasyon, sendika, vakıf ve dernekler kapsanmakta olup, 2017 yılında bu kapsamda 89 bin 62 kurs düzenlendi. Bu kurslara katılan sayısı 5 milyon 362 bin 403 kişi, bitiren sayısı ise 5 milyon 236 bin 438 kişi olarak gerçekleşti.

Kurum/Kuruluşlar tarafından verilen yaygın eğitim faaliyetleri, 2016-2017

Kurum/Kuruluşlar tarafından düzenlenen kurs sayısı %23,4 arttı

Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında, 2017 yılında kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen kurs sayısı 2016 yılına göre %23,4 arttı.

Kursların %48,1’i bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlarca gerçekleştirildi

Türkiye’de 2017 yılında düzenlenen kursların %48,1’i bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar, %27,9’u belediyeler, %17,8’i vakıf ve dernekler, %6,2’si ise diğer kurum/ kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

Yaygın eğitim faaliyetlerine katılanların %97,7’si düzenlenen eğitimi tamamladı

Yaygın eğitim faaliyetlerine katılanların 2016 yılında %97,6’sı düzenlenen eğitimi tamamlarken, 2017 yılında bu oran %97,7’ye yükseldi. Açılan kursları bitirenlerin %41,6’sını bakanlık ve bağlı kurum kuruluşlar, %34,8’ini belediyeler ve %15,1’ini ise vakıf ve dernekler tarafından düzenlenen kursları tamamlayanlar oluşturdu.

En fazla eğitim faaliyeti 25 bin 257 kurs ile İstanbul ilinde düzenlendi

İllere göre yaygın eğitim faaliyetlerine bakıldığında en fazla kurs 25 bin 257 ile İstanbul, 9 bin 711 ile Ankara, 5 bin 573 ile İzmir, 3 bin 39 ile Antalya, 2 bin 134 ile Eskişehir ve bin 906 ile Gaziantep’te düzenlendi. En az kurs düzenlenen iller ise; 87 kurs ile Ardahan, 98 kurs ile Tunceli ve 125 kurs ile Bayburt oldu. İllere göre yaygın eğitim faaliyetini bitiren kursiyer sayısında 1 milyon 411 bin 230 ile İstanbul, 897 bin 329 ile Ankara, 309 bin 957 ile İzmir ve 218 bin 79 ile Gaziantep ilk sıralarda yer aldı.

En fazla, kurs ve özel dersler niteliğinde yaygın eğitim faaliyeti düzenlendi

Kurum/kuruluşlara göre yaygın eğitimin çeşidi ve niteliği göz önüne alındığında; bitiren kursiyerlerin %61,8’i kurs ve özel ders, %28,7’si seminer, %9,4’ü ise iş başında rehberli temel eğitim aldı. Kurslar ve özel derslerde en fazla sertifika/katılım belgesi, belediyeler, bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar ile üniversiteler tarafından verildi.

En fazla kurs %22,8 ile beşeri bilimler ve sanat alanında düzenlendi

Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflamasına (FOET) göre, 2016 yılında beşeri bilimler ve sanat alanında düzenlenen kursların oranı %18,2’den, 2017 yılında %22,8’e yükseldi. Hizmetler alanındaki kursların oranı 2016 yılında %25,6’dan 2017’de %21,7’ye, sosyal bilimler, iş ve hukuk alanındaki kursların oranı %24,1’den %18,2’ye, genel programlar alanındaki kursların oranı ise %11,3’ten %10,2’ye düştü.

Düzenlenen kurslarda 187 bin 939 eğitici görev aldı

Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında, 2017 yılında bitiren kursiyer sayısı ve eğitici sayılarında düşüş  gözlendi. Eğitici sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre %17,3 düştü. FOET’e göre yaygın eğitim faaliyetlerinde en fazla eğitici %29,5 ile hizmetler alanında, %17,5 ile beşeri bilimler ve sanat alanında ve %16,8 ile sosyal bilimler, iş ve hukuk alanında görev aldı.

Bitiren kursiyerlerin %31,1’i hizmetler alanındaki kursları tamamladı

FOET’e göre yaygın eğitim faaliyetlerinde bitiren kursiyer sayısına bakıldığında; bitiren kursiyerlerin  %31,1’i hizmetler alanında, %15,3’ü beşeri bilimler ve sanat alanında ve %14,8’i sosyal bilimler, iş ve hukuk alanında yaygın eğitim faaliyetini tamamladı.

Kaynak : tuik.gov.tr

Tagged : /

Yabancı Coğrafi Kelimelerin Türkçeleştirme Çalışmaları

YANLIŞ DOĞRU (“TÜBA Sözlüğüne göre”)
absorbe soğurma
absorbladığı soğurduğu
absorblanan soğrulan
adaptasyon uyarlanma
adveksiyon Akımla taşınım
Adveksiyon sisi Akımla taşınım sisi
afel günöte
alamet işaret
albedo Yansıtma oranı
Alize rüzgarı Ticaret rüzgarı
Alt ve üsttropikal dönenceler
altitude yükselti
altjeostrofik Alt jeostrofik
altokumulus altokümülüs
alttropik dönence
Alttropik / subtropik dönence
anabatik yamaçyukarı
analiz çözümleme
anemometre rüzgarölçer
Aneroit barometre Civasız basınçölçer
antropojenik antropojen
anvil örs
Aphelion (aphelion) günöte
arid kuru
asimilasyon özümleme
ASOS OMGİ
astropik dönence
aurora Kuzey ışığı
barometre basınçölçer
bilim adamı Bilim insanı
Bilimadamı Bilim insanı
birikme Kırağılaşma
Birikmeyle çekirdeklenme Kırağılaşma çekirdeklenmesi
Birleşik Devletleri ABD
blokaj engelleme
Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki becerilere sahip olacaksınız Bölümün Çıktıları
Buraya kadar öğrendiklerimiz Bu Bölümde Öğrendikleriniz
Buraya Kadar Öğrendiklerimiz Buraya kadar öğrendikleriniz
Buz topakları sulusepken
Bütünleşik tahmin Topluluk tahmini
CENTF BKMİ
CF CK
Check etmek Kontrol etmek
chinook şinuk
cirrocumulus sirokümülüs
cirrus Sirüs
cumulonimbus Kümülonimbus
cumulus kümülüs
Çarpışma-birleşme Çarpışma-kaynaşma
çiğ çiy
Dağılma yayınık
dalaz Şeytan hortumu
Data veri
Data asimilasyonu Veri özümleme
dedektör algılayıcı
dendrit dallantı
Denge koşturması Denge yürütmesi
depresyon karışıklık
desen örüntü
Dış yalıtık adyabatik
diffluence ayrışım
difüz yayınık
difüz yayınık
difüzyon yayınım
direkt dolaysız
dispersiyon dağıltı
disturbans bozukluk
diverjans ıraksama
dizayn tasarım
Dopler Doppler
döküman belge
Döngü (cycle) çevrim
dropsonde düşensonda
Duvar bulut(u) Duvarbulut(u)
eddiler çevrintiler
Edi (eddy) çevrinti
edilerin çevrinti
Eğrelti otu dallantı
Eklipsi Güneş tutulmasını
eko yankı
Eksantriklik (eccentricity) dışmerkezlik
eksentrisite dışmerkezlik
ekstra fazladan
Ekstratropikal ortaenlem
El Nino El Niño
Elimine etmek elemek
emisyon salım
endeks indis
ensemble topluluk
enstrumant aygıt
enterpolasyon Aradeğer bulma
enterpole aradeğer
entrainment katılım
enverziyon terselme
enverziyon terselme
eriyik çözelti
evaporasyon buharlaşma
exit çıkış
faktör etmen
famin kıltık
Fanta Morgana Su serabı
feedbak geribesleme
FF SK
full Tam dolu
gale kasırga
Geçici koşturma Geçici model yürütmesi
Gelme açısı (angle of inclination) Eğim açısı
genelçekim yerçekimi
GF GK
global küresel
Gökgürültülü fırtına boran
Görüş mesafesi Görüş uzaklığı
Gözden geçirme soruları Pekiştirme Soruları
Gözlem faaliyetleri Gözlem Etkinlikleri
grid ızgara
Grid noktası Izgaranoktası
Grid uzaklığı Izgaranoktası uzaklığı
Groundhog sıçan
Gulf Körfez
gust hamle
Güzel hava Açık hava
güzergah yol
halo hale
Haricane / harikeyn tayfun
hekzagonal altıgen
Hep beraber Buraya kadar öğrendikleriniz
Hepsini birlikte değerlendirince Buraya kadar öğrendikleriniz
heterojen çoktürel
hidrofobik susevmez
Hidrolojik döngü Hidrolojik çevrim/su çevrimi
higrometre nemölçer
higroskopik susever
homojen tektürel
Hortum geçidi Hortum vadisi
ıskalası ölçeği
ıslak nem
Indeks indis
indirek dolaylı
infrared kızılötesi
Inversiyon / enverziyon /terseleme terselme
Isı adası Kent ısı adası
Isı adveksiyonu Akımla ısı taşınımı
Isıölçer sıcaklıkölçer
ITCZ Dönencelerarası yakınsma kuşağı (DAYK)
izobar Eşbasınç eğrisi
izotek Eşrüzgar hızı eğirisi
izoterm Eşsıcaklık eğrisi
jeostasyoner yerdurağan
kalıp örüntü
kanun yasa
katabatik Yamaçaşağı rüzgar
Katmanlı bulut Katmanbulut
khamsin hamsin
Kırılma/kırınım Kırınım
Kirli duman Kirli sis
klima iklim
klimatoloji iklimbilim
klimograf iklimograf
kompleks karmaşık
komunikasyon iletişim
kondüksiyon iletim
konsantrasyon derişim
kontinental Karasal/kıtasal
Kontrol koşturması Kontrol yürütmesi
Kontur çevrit
Konvektif fırtınalar boranlar
konverjans yakınsama
koordinasyon eşgüdüm
Koriolis Coriolis
koşturma yürütme
Kötü hava Şiddetli hava
kriter ölçüt
Kunduz Sıçan
La Nina La Niña
lag geçikme
Lapse rate Düşey sıcaklık gradyanı
link bağlantı
Lokal yerel
löjand Simge açıklaması
mahsül ürün
Meteorologist meteorolog
mezoölçek Orta ölçek
mikroölçek Mikro ölçek
miraj serap
modifikasyon değişim
mostra örüntü
navigasyon seyir
nimbostratus nimbostratüs
Nispi Bağıl, görece
nowcast Anlık tahmin
nowcasting Anlık tahmin yapmak
obje nesne
obliklik Eksen eğikliği
Oraj boran
ordinary olağan
Orografik bulut Yamaç bulutu
Orografik yağış Yamaç yağışı
Orografik yükselme Yamaç yükseltmesi
ortaenlem Orta enlem
outlook genelge
overrunning Üste tırmanma
Ozon “deliği” “ozon deliği”
Ozon deliği “ozon deliği”
pangaea Dev anakara
paradoks çelişki
parametrizasyon parametrelendirme
partikül parçacık
Patern / kalıp örüntü
Perihelion günberi
permafrost Sürekli donmuş toprak
perspektif Bakış açısı
Peryot periyot
PGK BGK
plak plake
planeter küresel
plüviyometre yağışölçer
polar kutupsal
presizyon yalpalanma
primative ilkel
proses süreç
pseudo sözde
psödo sözde
Radyasyon ışınım
radyatif ışınımsal
radyosonde radyosonda
ravinzonde ravinsonda
reflektive yansıma
Revize  etmek yenilemek
rime kırç
run yürütme
rüzgar rüzgâr
Rüzgar şiri rüzgâr kayması
saturasyon Doyma, doygunluk, denge
sediman çökel
selyometre bulutölçer
sensör algılayıcı
Sıcak dalga Sıcak hava dalgası
silyometre bulutmetre
simülasyon benzetim
simüle benzetim
sirkülasyon dolaşım
sirrokümülüs sirokümülüs
sirrostratüs sirostratüs
sirrüs sirüs
sirus sirüs
Siyah Kara
skala ölçek
skalası ölçeği
smog Kirli sis
solstis gündönümü
solstisinde gündönümünde
spesifik Özgün / kendine has
spiral sarmal
spontane kendiliğinden
stasyoner durağan
stratocumulus stratokümülüs
stratus stratüs
stream akım
subtropikal dönence
süblimleşme uçunum
Süper jeostrofik Üst jeostrofik
Süreklilik tahmini Sürerlik tahmini
şir kayma
tabaka katman
taiga tayga
taşkın sel
termal ısıl
termometre sıcaklıkölçer
thunderstorm boran
tornado hortum
Toz çukuru Toz çanağı
trajedi drama
transpirasyon terleme
transport taşınım
trend eğilim
trof oluk
Tropikler arası konverjans kuşağı (ITCZ) Dönencelerarası yakınsama kuşağı (DAYK)
Tropiklerarası toplanma kuşağı (TTK) Dönencelerarası yakınsama kuşağı (DAYK)
ultraviyole moreötesi
Ulusal hava durumu merkezi /ulusal hava servisi Meteoroloji merkezi
updraft Tırmanan akım /yükselen akım
upwelling Su kütlesinin yüzeye yükselişi
US ABD
üniform birörnek
üstjeostrofik Üst jeostrofik
üsttropik dönence
Üşütme sıcaklığı Rüzgar soğutma sıcaklığı
Veri asimilasyonu Veri özümleme
verifikasyon doğrulama
versiyon Sürüm
virga Yağmur saçağı
viskozite ağdalık
volkan yanardağ
vorteks burgaç
vortisiti burgaçlanma
yamur yağmur
Yapışma (accretion) Yığılımlı büyüme
Yay eko Yay biçimli yankı
Yığışma (aggregation) toplaşma
yoğunlaşma yoğuşma
zenith başucu
zon kuşak
 
Tagged : / / /

ÖSYM’nin Sorduğu Tüm Yıllara Ait Sorular

2018 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ATY-TYT)

2018-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2018-YKS Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2017 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (YGS-LYS)

2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2017 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-3) Coğrafya-1 Testi ve Cevap Anahtarı

2017 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-4) Coğrafya-2 Testi ve Cevap Anahtarı

2016 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (YGS-LYS)

2016 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2016 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-3) Coğrafya-1 Testi ve Cevap Anahtarı

2016 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-4) Coğrafya-2 Testi ve Cevap Anahtarı

2015 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (YGS-LYS)

2015 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2015 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-3) Coğrafya-1 Testi ve Cevap Anahtarı

2015 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-4) Coğrafya-2 Testi ve Cevap Anahtarı

2014 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (YGS-LYS)

2014 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Soru Kitapçığı Cevap Anahtarı

2014 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-3) Coğrafya-1 Testi ve Cevap Anahtarı

2014 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-4) Coğrafya-2 Testi ve Cevap Anahtarı

2013 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (YGS-LYS)

2013 Yükseköğretime Geçiş Sınavı(YGS)Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2013 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-3) Coğrafya-1 Testi ve Cevap Anahtarı

2013 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-4) Coğrafya-2 Testi ve Cevap Anahtarı

2012 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (YGS-LYS)

2012 Yükseköğretime Geçiş Sınavı(YGS) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2012 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-3) Coğrafya-1 Testi ve Cevap Anahtarı

2012 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-4) Coğrafya-2 Testi ve Cevap Anahtarı

2011 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (YGS-LYS)

2011 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Soru Kitapçığı

2011 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Cevap Anahtarı

2011 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-3) Coğrafya-1 Testi ve Cevap Anahtarı

2011 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-4) Coğrafya-2 Testi ve Cevap Anahtarı

2010 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (YGS-LYS)

2010 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Sosyal Bilimler Testi

2010 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Soru Kitapçıklarının Cevap Anahtarları

2010 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-3) Coğrafya-1 Testi ve Cevap Anahtarı

2010 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-4) Coğrafya-2 Testi ve Cevap Anahtarı

2009 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ÖSS-ÖYS)

2009 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Birinci Bölüm Sosyal Bilimler-1 Testi

2009 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) İkinci Bölüm Edebiyat-Sosyal Bilimler Testi

2009 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) İkinci Bölüm Sosyal Bilimler-2 Testi

2009 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Birinci ve İkinci Bölüm Cevap Anahtarları

2008 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ÖSS-ÖYS)

2008 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Birinci Bölüm Sosyal Bilimler-1 Testi

2008 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) İkinci Bölüm Edebiyat–Sosyal Bilimler Testi

2008 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) İkinci Bölüm Sosyal Bilimler-2 Testi

2008 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Cevap Anahtarları

2007 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ÖSS-ÖYS)

2007 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Birinci Bölüm Sosyal Bilimler-1 Testi

2007 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) İkinci Bölüm Edebiyat-Sosyal Bilimler Testi

2007 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) İkinci Bölüm Sosyal Bilimler-2 Testi

2007 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Birinci ve İkinci Bölüm Testleri Cevap Anahtarları

2006 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ÖSS-ÖYS)

2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Birinci Bölüm Sosyal Bilimler-1 Testi

2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) İkinci Bölüm Edebiyat–Sosyal Bilimler Testi

2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) İkinci Bölüm Sosyal Bilimler-2 Testi

2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Cevap Anahtarı

2005 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ÖSS-ÖYS)

2005 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Sözel Bölüm Coğrafya Testi

2005 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Sözel-Sayısal Cevap Anahtarı

2004 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ÖSS-ÖYS)

2004 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Sözel Bölüm Coğrafya Testi

2004 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Sözel ve Sayısal Cevap Anahtarları

2003 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ÖSS-ÖYS)

2003 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Sözel Bölüm Coğrafya Testi

2003 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Sözel-Sayısal Cevap Anahtarı

2002 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ÖSS-ÖYS)

2002 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Sözel Bölüm Coğrafya Testi

2002 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Sözel-Sayısal Cevap Anahtarı

2001 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ÖSS-ÖYS)

2001 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Sözel Bölüm Coğrafya Testi

2001 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Sözel-Sayısal Cevap Anahtarı

2000 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ÖSS-ÖYS)

2000 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) 18 Haziran ÖSS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

1999 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ÖSS-ÖYS)

1999 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) 6 Haziran ÖSS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

Hiç Kıta Ayrılması Gördünüz Mü ?

Levha hareketleri, tektonizma vb.. nedenlerle açıklayabileceğimiz kıtaların ayrılmasını fotoğrafçı biri denize dalarak görsel hale getirmiş coğrafyamızı ilgilendiren bu olayı bende sitede paylaşayım dedim.

İngiliz fotoğrafçı Alex Mustard, İzlanda’da Kuzey Amerika ve Avrasya kıtaları arasında denize daldı.

Kıtaların birbirinden nasıl ayrıldığını belgeleyen Mustard, sıcak su püstürten yanardağın fotoğraflarını da çekti.

Buyrun devamında fotoğrafları gözlerinizle görün

Kıta Kayması Kıtaların, ilk başta bir bütünken daha sonra, okyanus kabuğunun zayıflığı yüzünden, dünyanın yüzeyi üzerinde kayarak birbirinden ayrılması.

Asrımızın başlarında, Amerikan jeoloğu Frank Taylor, kıtaların çok eskiden dev bir kara kütlesi meydana getirdikleri fikri ile ilk defa ilgilenmişti. 1908’de o zaman için hayali olan, kıtaların birbirlerinden şimdiki durumlarına kadar ayrıldıkları teorisini ortaya attı. Aynı zamanda, bu gelişmelerden habersiz olarak Alman meteoroloji bilgini, astronom ve jeofizikçisi Alfred Wegener, aynı konu üzerinde araştırmalar yapmaktaydı.

1915’te Kıtalar ve Okyanusların Orjini kitabını yazarak, bu teori hakkında söz sahibi olduğunu duyurdu. Kontinentverschiebung (karaların kayması) nazariyesini kurmuş ve beş (bugün için altı) kıtanın evvelce birbirine bağlı olup, sonra yavaş yavaş ayrıldıklarını söylemiştir. Wegener’e göre, paleozoikum ve mezozoikum devirlerinde kıtalar birbirlerine yapışık idi. Paleozoikum sonuna kadar, hayvanlar, Güney Amerika ile Afrika, Asya ve Avustralya arasında kara yolculuğu yapmışlar, Eosen’den itibaren Afrika’da yaşayan hayvanlar, karadan Güney Amerika’ya geçmişlerdir.

Bundan sonraki 40 yıl içinde teori çok az ilgi gördü. Tahmin ve bunun yanısıra çok az delile dayandığı için tenkid edildi. Wegener’in fikrini kabullenenlerden biri olan, Güney Amerikalı Jeolog Alexander du Joit, Güney Afrika ve Brezilya’da araştırmalar yapmış ve teoriyi destekleyen birçok jeolojik delil elde etmiştir. Du Joit’in ve diğer bilim adamlarının  fikirleri kabul edilmesine rağmen, kıtaların bu şekilde kaymasına sebeb olacak bir mekanizma bilinmediğinden, çoğunluk gene teoriye karşıydı.

Teori ancak, kıtaların dünya kabuğunun üstünde çok yavaş olarak kaydığının ispatlanması ile kabul gördü. 1960’larda, teori tamamen kabul edildi ve yeni açıklamalar getirildi. Bu açıklamalardan birisi, daha önce birleşik olan kısımların, aynı jeolojik yapıya ve benzer fosillere sahib olmasıydı.

On dokuzuncu yüzyılda, şimdiki kıtaların iki büyük kıta olarak mevcut olduğu öne sürüldü. Bunlar, güneyde bulunan “Gondwanaland” ve kuzeyde bulunan “Laurasia”ydı. Bu iki dev kıta, birbirinden “Tethys Okyanusu” ile ayrılmaktaydı. Bu iddia, Güney Amerika ile Afrika’nın birleştirilebilmesi gibi kesin olmayıp, biraz daha az kuvvetlidir. Hatta Wegener daha da ileri giderek bu ikisinin de çok eskiden beraber olduğunu iddia etmiş ve bunu Pangaea olarak isimlendirmiştir.

Günümüzdeki Dünya’nın şekli bu teoriye göre çok yavaş da olsa değişmektedir. Mesela, Büyük Okyanus diplerinde yaklaşmalar olduğu tesbit edilmiştir. Bu belki de uzun zamanlardan sonra Asya’nın, Kuzey Afrika’ya yaklaşmış ve Filipinlerin, Güney Amerika’daki And Dağlarının gölgesinde bulunacağına bir işarettir.

Bu teoriye dayanarak, bugün müstakil bir kıta olan Amerika’nın keşfi sırasında orada bulunan yerlilerin ve hayvanların, bu kıtanın Asya kıtası ile bitişikken oraya geçtikleri ve çoğaldıkları iddia edilmektedir.

Tagged : / /

Ticaret ve Hizmet Endeksleri, III. Çeyrek: Temmuz – Eylül, 2014

Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro %4,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet ciro endeksi 2014 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %4,8 oranında arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,6 oranında arttı.

Ticaret ve hizmet ciro endeksi (2010=100), III.Çeyrek: Temmuz – Eylül, 2014

Ticaret ve hizmet sektörlerinde istihdam %0,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet istihdam endeksi 2014 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,8 oranında arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,7 oranında arttı.

Ticaret ve hizmet istihdam endeksi (2010=100), III.Çeyrek: Temmuz – Eylül, 2014

Ticaret ve hizmet sektörlerinde çalışılan saat %0,9 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet çalışılan saat endeksi 2014 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,9 oranında arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,0 oranında arttı.

Ticaret ve hizmet çalışılan saat endeksi (2010=100), III.Çeyrek: Temmuz – Eylül, 2014

Ticaret ve hizmet sektörlerinde brüt ücret – maaş %3,0 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet brüt ücret-maaş endeksi 2014 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %3,0 oranında arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret- maaş endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,8 oranında arttı.

Ticaret ve hizmet brüt ücret-maaş endeksi (2010=100), III.Çeyrek: Temmuz – Eylül, 2014

Ticaret ve hizmet endeksleri ve değişim oranları (2010=100), III.Çeyrek: Temmuz – Eylül, 2014

_____________________________________________________________________________________
AÇIKLAMALAR

“İstihdam” endeksinde takvim etkisi gözlenmemiştir. Bu nedenle “takvim etkilerinden arındırılmış” seriler yerine “arındırılmamış” seriler kullanılmıştır.

kaynak : tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16027

Tagged : /