2019 Kpss Genel Kültür Genel Yetenek Konuları

2019 Kpss Genel Kültür Genel Yetenek Konuları (GK GY)

 • KPSS Lisans Genel Yetenek Türkçe Konuları
 • KPSS Lisans Genel Yetenek Matematik Konuları
 • KPSS Lisans Genel Yetenek Geometri Konuları
 • KPSS Lisans Genel Kültür Tarih Konuları
 • KPSS Lisans Genel Kültür Coğrafya Konuları
 • KPSS Lisans Genel Kültür Vatandaşlık Konuları

KPSS Lisans Genel Yetenek Türkçe Konuları

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Ses Bilgisi
 • Yapı Bilgisi
 • Sözcük Türleri
 • Cümle Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Anlatım Bozuklukları

KPSS Lisans Genel Yetenek Matematik Konuları

 • Temel Kavramlar
 • Sayılar
 • Bölme-Bölünebilme Kuralları
 • Asal Çarpanlara Ayırma
 • EBOB – EKOK
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Eşitsizlik
 • Mutlak Değer
 • Oran – Orantı
 • Problemler
 • Kümeler
 • Fonksiyon
 • İşlem
 • Modüler Aritmetik
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Olasılık
 • Tablo ve Grafikler

KPSS Lisans Genel Yetenek Geometri Konuları

 • Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar
 • Çokgenler ve Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler

KPSS Lisans Genel Yetenek  Sözel Mantık ve Sayısal Mantık Soru Sayıları

2013 2014 2015 2016 2017
Sözel Mantık 3 4 4 4 4
Sayısal Mantık 5 2 4 2 5

KPSS Lisans Genel Kültür Tarih Konuları

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Türk-İslam Tarihi
 • Osmanlı Tarihi
 • Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
 • XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS Lisans Genel Kültür Coğrafya Konuları

 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
 • Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
 • Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
 • Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası

KPSS Lisans Genel Kültür Vatandaşlık Konuları

 • Hukukun Temel Kavramları
 • Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
 • Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
 • 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri
 • Temel Hak ve Hürriyetler
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • İdare Hukuku
Tagged : / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

2019 Kpss Eğitim Bilimleri Soru Dağılımı

Kpss Eğitim Bilimleri Soru Dağılımı, 2019 Kpss’ye girecek öğretmen adaylarının çözmesi gereken testlerden biri olan eğitim bilimleri testine ait eğitim bilimleri soru dağılımını içeriği ile birlikteyiz. Eğitim bilimleri testinde toplamda 80 soru bulunmaktadır.

Eğitim Bilimleri Soru Sayıları Dağılımı

 • Gelişim Psikolojisi – 12 soru
 • Öğrenme Psikolojisi – 12 soru
 • Program Geliştirme- 12 soru
 • Rehberlik – 12 soru
 • Ölçme ve Değerlendirme – 12 soru
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri – 20 soru

Gelişim Psikolojisi

 • Gelişim Psikolojisine Giriş: 0-1 Soru
 • Gelişim Psikolojisi Temel Kavramlar ve Gelişimi Etkileyen Faktörler: 1-2 Soru
 • Gelişim İlkeleri: 0-1 Soru
 • Gelişim Görevleri: 0-1 Soru
 • Fiziksel ve Psikomotor Gelişim: 1 Soru
 • Bilişsel Gelişim: 2-3 Soru
 • Kişilik Gelişimi: 2-3 Soru
 • Benlik Gelişimi: 0-1 Soru
 • Ahlak Gelişimi: 1-2 Soru
 • Dil Gelişimi: 1 Soru

Öğrenme Psikolojisi

 • Öğrenme Psikolojisine Giriş: 1-2 Soru
 • Davranışçı Kuramlar:
  • Klasik Koşullanma: 1-2 Soru
  • Bitişiklik Kuramları: 0-1 Soru
  • Bağ Kuramı: 0-1 Soru
  • Edimsel Koşullanma: 1-2 Soru
 • Bilişsel – Davranışsal Kuramlar:
  • Sosyal Öğrenme Kuramı: 3 Soru
  • Amaçlı Davranışçılık: 0-1 Soru
 • Bilişsel Kuramlar:
  • Gestalt Kuramı: 1-2 Soru
  • Bilgiyi İşleme Kuramı: 4-5-6-7-8 Soru

Ölçme ve Değerlendirme

 • Temel Kavramlar: 1-2 Soru
 • Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler: 3-4 Soru
 • Test Türleri: 1-2 Soru
 • Çağdaş Değişim Yaklaşımları ve Ölçme Araçları: 1 Soru
 • İstatiksel İşlemler: 3-4 Soru

Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Öğretim İlkeleri: 1 Soru
 • Düşünme Becerileri: 1 Soru
 • Öğrenme – Öğretim Kuramları: 5-7 Soru
 • Öğretim Stratejileri: 1-2 Soru
 • Öğretim Yöntemleri: 3-4 Soru
 • Öğretim Teknikleri: 5-6 Soru
 • Kavram Yanılgıları: 0-1 Soru
Tagged : / / / / / / /

İslam’da Kadının Konumu ve Değeri Nedir?

İslam dininin kabul edilmesine kadar hemen hemen tüm toplumlarda kadına değer verilmiyordu. Kadınların sosyal hayatta hiçbir değeri yoktu. Kız çocukları hor görülüyor, bir ailede kız çocuğunun doğması bu aile için utanç vesilesi sayılıyordu. Kur’an-ı Kerim’in bir ayetinde “Onlardan birine kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir.”(Nahl suresi, 58. ayet.) buyrularak o dönemin yanlış zihniyetine dikkat çekilmiştir.

“Her kim ki kız çocuğunu yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp güzel terbiye ederse kıyamet günü o kimseyle ben (şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek) böyle yan yana bulunacağız.” Müslim, Birr, 149.

İslamiyet kabul edilmeden önce Araplarda, bazı soylu aile kızları birtakım ayrıcalıklara sahip olsalar da genel anlayış olarak kadına değer verilmiyordu. Özellikle kabile savaşları kadınlar için büyük tehlike oluşturuyordu. Çünkü bu dönemde kadınlar savaş sonunda ganimet kabul edilirdi. Bu nedenle ileride kız çocuklarının kendilerine bir utanç kaygısı yaşatacağına inanan müşrik Araplar, kız çocuklarının doğumunu üzüntü verici bir olay sayardı. Hatta bazı kabileler bunu önlemek için kız çocuklarını diri diri toprağa gömerdi.

Ancak Kur’an-ı Kerim’de kız ve erkek çocuklarının Allah (c.c.) tarafından verildiğine işaret edilmektedir. Bu husus Kur’an-ı Kerim’de “Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder.”(Şûra suresi, 49. ayet.) buyrularak insanların çocuklar arasında ayrım yapmamalarına ve onları Allah’ın birer lütfu olarak görmelerine işaret edilir.

Peygamberimiz (s.a.v.) döneminde bazı ailelerde kızlar kendi istedikleriyle değil de babalarının istediği kişilerle zorla evlendiriliyordu. Babası tarafından zorla evlendirilen bir kızın durumunu Hz. Aişe (r.a.) şöyle anlatmaktadır:

Genç bir kız yanıma gelerek,

“Babam beni istemediğim hâlde kardeşinin oğluna verdi.” dedi.

Hz. Aişe, (r.a.),

“Peygamberimiz gelinceye kadar bekle.” dedi.

Hz. Aişe, Peygamberimiz (s.a.v.) gelince durumu ona anlattı. Bunun üzerine Allah Resulü, kızın babasını çağırttı ve ona yaptığının yanlış olduğunu, bu konudaki tercihi kızına bırakması gerektiğini söyledi. Babası da kararı kızına bıraktı.

Genç kız,

“Ey Allah’ın Resulü! Babamın yaptığına razıyım.” dedi ve ekledi,

“Aslında ben babaların evlilik konusunda kızlarına sormadan söz vermemeleri gerektiğini kadınlara öğretmek istedim.”(Afzalur Rahman, Siret Ansiklopedisi, C 2, s. 28.)

Peygamberimizin (s.a.v.) huzurunda yaşanan bu olay, kızların zorla evlendirilmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Peygamberimizin bu uygulamasından sonra o toplumdaki kadınlar, hayatlarının en önemli aşamalarından biri olan evlilik kararını vermede özgürlüklerini elde etmiştir.

İslam’la birlikte kadın sosyal hayatta ve çalışma hayatında da layık olduğu yeri elde etti. Resulullah zamanında kadınlar hem ev işlerinde hem de bağ, bahçe ve sanatkârlık işlerinde çalışırdı. İçlerinde ticaretle uğraşanlar olduğu gibi deri işleyen, dokumacılık yapan, yün eğiren, örgü ören, okuma yazma öğreten, hasta tedavi eden, şiir yazan ve güzel koku satan kadınlar da vardı. Örneğin Hz. Hatice (r.a.) ticaretle, Abdullah bin Mesud’un eşi Zeynep (r.a.) el sanatlarıyla uğraşırdı.(Abdurrahman Çetin, Peygamberimiz ve Toplum, s. 112 ve 113.) Rufeyde (r.a.), Ümmü Atiyye (r.a.) ve Ümmü Ümare (r.a.) gibi hanım sahabîler de hastaları tedavi ederlerdi.(Ahmet Ekşi, İslam Tıp Hukuku, s. 143.) Kadın bir eş, bir evlat ve her şeyden önemlisi bir annedir. Zira kadın denilince akla gelen ilk özelliği de onun anne olmasıdır. Peygamberimiz (s.a.v.) ailenin temel direği olan annelere ayrı bir değer vermiş, onlara gereken saygının ve sevginin gösterilmesini emretmiştir.

Tagged : / / /

Sümerler (MÖ.4000 – MÖ.2350)

Mezopotamya tarihi Asya kökenli olan Sümerlerle başlamıştır.

Sümerler, Ur, Uruk, Lagaş, Urnamu ve Kiş gibi site devletleri halinde yaşarlardı. Sümerlerin “Site” denilen şehir devletlerinin başında Ensi ve Patesi denilen rahipler bulunurdu. Krallar, hem başyargıç, hem de başkomutandı. Ensi birkaç siteyi yönetimi altına alırsa Lugal, bütün Sümer ülkesine hakim olursa Lugal-Kalma denirdi. Ayrıca yönetimde danışma meclisleri de vardı. Sümer şehir devletleri arasında sık sık savaşlar yaşanmaktaydı.

Bu durum;

 1. Siyasal birliğin kurulmasını, Sümerlerin güçlü ve büyük bir imparatorluk olmasını engellemiştir.
 2. Sümer şehir devletlerinin dışarıdan gelen saldırılar karşısında zor durumda kalmasına neden olmuştur.

Sümerlerin Yazıyı Kullanması

Sümerler tarihte yazıyı ilk kullanan uygarlıktır (M.Ö. 3200’ler).

Sümerlerin yazıyı kullanmaya başlamaları;

 1. Tarih çağlarının başlamasını sağlamıştır.
 2. Bilgi birikimini ve aktarımını kolaylaştırmıştır.
 3. Yönetim, ticaret ve hukuk alanlarında bazı işlerin kolaylaştırılmasını sağlamıştır.
 4. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini kolaylaştırmıştır.

– Sümerlerin dili Asya kökenlidir. Sümer dilinde Türkçe’ye benzeyen birçok kelimeye rastlanmıştır. Yazı ile birlikte Mezopotamya’da edebiyat gelişmiştir. Mezopotamya edebiyatına ait eserler genellikle dini konuludur. Sümerlerin Gılgamış, Tufan ve Yaradılış destanları meşhurdur.

-Sümerlerde rahipler devlet yönetimini ele geçirerek halkı soymaya başlamışlardı. Bu gelişme üzerine halk ayaklanmış ve ayaklanmayı  yöneten Urukagina iktidarı ele geçirerek rahiplerin yönetimine (teokratik yönetime) son vermiştir.

Sümerlerin Yazılı Kanunlar Yapması

Teokrasi: Tanrı adına hüküm sürdüğünü iddia eden devlet şeklidir. Teokratik devletlerde yönetim dini kurallara göre düzenlenir ve din adamları devlet yönetiminde söz sahibidir. İlk Çağda ve Orta Çağda kralların büyük bir kısmı egemenliklerini güçlendirebilmek için Tanrı tarafından görevlendirildiklerini iddia etmişlerdir. Bu yönetim şekli din adamlarının toplum üzerindeki etkinliğini artırıcı niteliktedir.

– Mezopotamya’da topraklar tanrıların malı sayılıyor, rahiplerin gözetiminde işletiliyor, ürünün büyük bölümü tapınaklara veriliyordu. Urukagina reformlarından sonra özel mülkiyet görülmeye başlamıştır.

– Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar Sümerlerin Lagaş Kralı Urukagina tarafından yapılmıştır (MÖ 2375).

Sümerlerin yazılı kanunlar yapması,

-Aynı suçları işleyenlere farklı cezalar verilmesini engellemiştir.

-Toplumda adaletin sağlanmasını kolaylaştırmıştır.

-Hukuk anlayışının gelişmesini sağlamıştır.

– Zengin ve uygarlık alanında ileri olan Sümer ülkesi, sık sık istilaya uğruyordu. Bu nedenle Mezopotamya uygarlıkları ordu ve askerliğe önem vermişlerdir. Zengin oldukları için sürekli saldırıya uğrayan Sümerlerde her erkek askerdi.
– Sümerler aritmetik ve geometrinin temellerini atmışlardır. Alan, hacim, uzunluk ve ağırlık ölçülerini kullanıyorlardı. Astronomide çok önemli buluşlar gerçekleştirmişlerdir. Zigguratların en üst katını rasathane olarak kullanan Sümerler, ayı 30, yılı 360 güne böldüler, ay ve güneş tutulmalarını hesapladılar. Bu durum Sümerlerin astronomi alanındaki gelişmişliklerine kanıt olarak gösterilebilir.

1-Zigguratlar yedi katlı olup son katında rahipler gökyüzünü incelerken, orta katlar ibadete ayrılmış, alt katlar da tahıl ambar olarak kullanılmıştır. Yüksek olmasının nedeni Tanrıya yakın olma isteğidir.

2-Sümer medeniyeti, Mezopotamya’da kurulan diğer devletler tarafından devam ettirilmiştir. Mezopotamya uygarlıklarının sınırlarını Anadolu’ya kadar genişletmeleri iki bölgede kurulan medeniyetlerin birbirleriyle etkileşimine ortam hazırlamıştır.

Tagged : /

7 Adımda Web Site Bakımı

Bir web sitesi oluşturmuş olmanız işinizin bittiği anlamına gelmiyor. Web siteleri aynı zamanda belirli periyotlarla bakım yapılmasını da gerektiriyor. Bu konuda halletmeniz gereken bakımlarla ilgili bazı görevler var. Bu görevleri yıllık olarak, 3 aylık olarak, aylık olarak ya da haftalık olarak yapmanız gerekiyor.

Yıllık Web Site Bakım Görevleri

 1. Kullanıcı Testi Yapın

Kullanıcılarınız için en iyi deneyimi sunmak adına çalıştınız ve almak istedikleri en iyi deneyimi yaşamalarını sağladınız. Fakat kullanıcıların istekleri ve web’i kullanma şekilleri sürekli olarak değişim gösteriyor. 10 yıl önce oluşturulmuş olan ve zamanında oldukça sezgisel olan web sitelerinin şu anda kullanıcılar için nasıl bir deneyim sunabileceğini bir düşünün. Bu yüzden web sitenizin kullanıcılar için hala sezgisel olduğunu ve tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalıştığını anlayabilmek için yılda 1 kez kullanılabilirlik testi yapın.

Testinizi yaparken markanız ya da işinizle ilgili kişileri tercih ettiğinizden ve ayrıca tüm tarayıcılar ile cihazları teste dahil ettiğinizden emin olun. Böylelikle tam resmi görmeniz mümkün olacaktır.

3 Aylık Web Site Bakım Görevleri

 1. Satın Alma İşlemlerinizi Test Edin

Birçok web sitesinin (özellikle e-ticaret web siteleri) en önemli işlevi satın alım işlemlerini barındırıyor olmasıdır. Eğer satın alımlar gerçekleşmezse sorunu tespit edip çözüm üretene kadar büyük ölçüde kar kaybı yaşanabilir. Bu yüzden en azından 3 ayda bir sürecin nasıl işlediğini görmek için bazı testler yapın. Bunu kendiniz yapabileceğiniz gibi çalışanlarınıza da yaptırabilirsiniz. Ayrıca farklı cihazlarda ve farklı tarayıcılarda testler yaptığınızdan emin olun.

 1. Tüm Web Site Formlarınızı Test Edin

Web sitenizde ziyaretçilerin doldurması için herhangi bir iletişim formu bulunuyorsa çalıştığından emin olmalısınız. Satın alım testlerini yaparken bu formları da aradan çıkartabilirsiniz. Diğer maddelerde de olduğu gibi yine tarayıcıların ve cihazların tümünü test etmeniz gerektiğini unutmayın.

Eğer formlarınızdan herhangi bir tanesi düzgün çalışmıyorsa potansiyel müşterilerinizi kaçırıyor olabilirsiniz. Bu yüzden sorunu henüz meydana gelmemişken tespit etmeyi deneyin.

 1. Broken Linkleri Düzeltin

Bir kullanıcı bir linke tıkladığında ve bir 404 sayfasına yönlendirildiğinde gerçekten hayal kırıklığına uğrar. Sorunlu linkler web sitenizin ve markanızın kötü bir izlenim bırakmasını sağlar, kötü kullanıcı deneyimi sunar ve ziyaretçilerinizi sizden uzaklaştırır. Bu yüzden önlem alınması gerekiyor.

Ne kadar başarılı olursanız olun bir gün mutlaka web sitenizde bazı broken linkler olacaktır; bazen bir taşıma işlemi, bazen bir isim değişikliği. Bunun önüne geçemezsiniz. Fakat zamanında yapacağınız bakımlarla bu linklerin web sitenizde uzun süre kalmadıklarından emin olabilirsiniz. Bu yüzden birkaç ayda bir web sitenizdeki broken linkleri kontrol edin. Varsa kaldırın ya da güncel linklerle değiştirin.

Ayrıca bu işlem düşündüğünüzden çok kolay. Google Search Console gibi bu işlemleri otomatik olarak yapan ücretsiz bir seçenek mevcut.

Aylık Web Site Bakım Görevleri

 1. Güvenlik Güncellemelerine Dikkat Edin

Web sitenizi siber saldırganlardan korumak herkes için oldukça önemli bir önceliktir. Özellikle bir e-ticaret web sitesine sahipseniz müşterilerinizin verilerine karşı daha da büyük sorumluluk sahibi olursunuz. Bu yüzden web sitenizin tüm katmanlarını, eklentilerini ve komut dosyalarını kontrol etmeli ve güncel olduklarından emin olmalısınız.

 1. Düzenli Olarak Web Sitenizi Yedekleyin

Hepimizin başına gelmiştir; gün boyu bir proje üzerinde çalışıyorsunuz ve aniden bir şeyler ters gidiyor ve projenizi kaybediyorsunuz. Bunun önüne sürekli taslaklar alarak ya da yedeklemeler yaparak geçebilirsiniz.

Her durumda web sitenize yeterince hâkim olduğunuzu ve hata yapmayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Fakat haklı olsanız bile siber saldırganlar web sitenize kalıcı hasarlar verebilir. Bu gibi durumlarda eğer bir yedeklemeniz varsa her şeyin eskiye dönmesi çok daha kolay olacaktır.

Haftalık Web Site Bakım Görevleri

 1. Metriklerinizi İnceleyin

Google Analytics, kullanıcıların web sitenizi nasıl bulduklarını ve kullandıklarını açıklayarak size yararlı bilgiler sunar. Bu bilgilere bağlı kalın ve web sitenizin isteklerinizi yerine getirdiğinden emin olun. Haftada bir kez Analytics’e giriş yaparak nelerin yolunda olduğunu ve nelerin iyileştirilmesi gerektiğini takip edin.

Sonuç

Tıpkı araba bakımı gibi web site bakımı da oldukça önemlidir. Bu bakımlar hem web sitenizin kullanılabilirliğini artırır hem de uzun vadede size zaman ve para tasarrufu sağlar. Yukarıda listelediğimiz görevleri not alın ve bunlara bağlı kalın. Web siteniz ve sizin için en iyisi bu olacaktır.IHS SiteBAZ başlangıç hazır websitesi paketi ile ilk ay ücretsiz olarak websitenizi oluşturabilirsiniz.

Tagged : /

Web Site Mimarisi Hakkında En İyi 6 SEO Uygulaması

Bazı web site sahipleri, çok önemli olmayacağını düşündüğü için sadece birkaç sayfasını basit ve özensiz bir şekilde bırakır. Zaman geçtikçe bu basitlik ve özensizlik site geneline yayılır ve karmaşık bir web sitesi elde kalır. Eğer siz de web siteniz ve sayfa yapınız üzerine düşünmek için zaman ayırmazsanız benzer bir durumla karşılaşabilirsiniz. Yeterince iyi düzenlenmemiş olan bir web sitesi, kullanıcılar için kafa karıştırıcıdır ve SEO açısından da olumsuz sonuçlar doğurur.

Eğer yeni bir web siteniz varsa ya da yeterince hızlı olmayan bir web sitesine sahipseniz bu haberimizi okuyarak web sitenize biraz zaman ayırmayı tercih edebilirsiniz. Bu haberimiz ile SEO’nuzu geliştirebilir ve gelecek yıllar için sitenizi koruma altına alabilirsiniz.

Web Site Mimarisi Nedir?

Web site mimarisi, bir web sitesini düzenlemek için kullanılan yapıdır. Genellikle bu yapının hiyerarşisi bir piramit şeklindedir.

 • En üstte, web sitenizin en önemli sayfası olan ana sayfanız yer alır.
 • Bir sonraki seviyede bir sonraki en önemli sayfalarınız (kategoriler) bulunur ve web sitenizin ana menüsünde görmek istediğiniz içeriklerdir.
 • Üçüncü seviyede ise kategorilerin de altında bulunan alt kategoriler bulunur. Ardından da ürünlerini içeren diğer tekli sayfalar yer alır.

Bir web site mimarisi, web sitenizi düzenlemenize yardımcı olur. Web sitenizde görünürlük açısından en önemli pozisyonda olan sayfalara öncelik verilirken, ziyaretçilerin sayfalar arası gezinmesi kolaylaştırılır.

Web Site Hiyerarşisinin SEO İçin Önemi Nedir?

İyi organize edilmiş web sitelerinde kullanıcıların gezinme deneyimi daha iyidir. Böylelikle web sitenizde daha fazla kalırlar ve hemen çıkma oranlarınız iyileşir.

Google’ın da en önemli sıralama kriterinin kullanıcı deneyimi olduğunu düşünürsek, kullanıcılarınıza iyi bir gezinme deneyimi sunmalısınız ve web sitenizden hemen çıkmalarını engellemelisiniz. Ayrıca net bir site hiyerarşisi sayesinde Google’ın örümcekleri web sitenizi daha rahat tarayabilir. Sezgisel, net kategoriler ve alt kategoriler içeren web siteleri Google’ın örümcekleri tarafından daha kolay anlaşılır. Böylelikle örümcekler hangi sayfaların daha önemli olduğunu ve birbirleriyle ilişkilerini anlayacaktır.

Sezgisel Site Hiyerarşisi Nasıl Oluşturulur?

Eğer web sitenizin hiyerarşisini daha önceden belirlediyseniz web sitenizi SEO için optimize etmeniz daha kolay olacaktır. Fakat eğer aktif olarak kullandığınız büyük bir web siteniz varsa ve hiyerarşi konusunda eksikleriniz varsa mevcut yapınızı yeni yapıya dönüştürmeniz biraz zorlayıcı olabilir.

 1. Bir Organizasyon Planı Oluşturun

Atmanız gereken ilk adım web sitenizi en iyi şekilde organize edebilmek için neler yapmanız gerektiğini belirlemektir. Eğer 10’dan daha az sayıda sayfa içeren küçük bir web siteniz varsa bu bölüm nispeten daha kolay olacaktır. Fakat yine de yapılması gereken önemli şeyler var. Eğer onlarca hatta yüzlerce sayfa içeren bir web siteniz varsa bu durum biraz daha karmaşıklaşabilir.

İlk hedefiniz web site hiyerarşinizi olabildiğince basit ve anlaşılır tutmak olmalıdır. Eğer binlerce sayfadan oluşan çok büyük bir web siteniz yoksa hiyerarşiniz en fazla 3 seviye olmalıdır.

Unutmayın ki ideal bir kullanıcı web sitenizde gitmek istediği sayfaya 3 tıklamada gidebilmelidir.

Çoğu online mağazada herhangi bir kategoride yer alan ürünler kategori adının sonuna eklenir. Örneğin bir online kitapçı olduğunuzu varsayalım; bir matematik ders kitabının URL‘si aşağı yukarı böyle olmalıdır:

www.ornekkitapciwebsitem.com/matematik/kitabinismi-ve-ozelligi.html

Böyle bir URL, anahtar kelimeler de içerdiği için ekstra SEO puanı kazanmanıza neden olur ve Google sayfanın ne hakkında olduğunu daha iyi anlar.

 1. Birincil Kategorilerinizi Tanımlayın

Sayfalarınızı bölmek istediğiniz ana kategorileri dikkatli bir şekilde düşünün:

 • İçinde yer alan farklı sayfaları ve ürünleri açıklamalı.
 • Web sitenize gelecek olan herhangi bir ziyaretçi için yeterince sezgisel olmalı.

Örneğin; yine bir online kitapçı olduğunuzu varsayalım. Kitapları uzunluklarına ya da kapak renklerine göre kategorize etmeyi tercih edebilirsiniz. Fakat ziyaretçileriniz daha çok yayıncı, yazar, tür gibi kategorilere ayrılmış web sitelerini daha sezgisel bulurlar.

Bir başka deyişle, rastgele kategoriler seçmekten kaçının. Kullanıcılar için en değerli bilgileri kategoriler ile sunun.

 1. Alt Kategorileri Belirleyin

Web sitelerinin birçoğu alt kategorilere ihtiyaç duymadan sadece ana kategorilerle yetinebilir. Fakat bir online kitapçıysanız birçok alt kategoriye de ihtiyacınız olacaktır. Ziyaretçiler; Bilim Kurgu ya da Tarihi gibi daha spesifik alt kategorileri ziyaret ederek sevdikleri kitapları daha kolay bulabilirler.

Ana kategorilerinizi düşünürken de alt kategorilerinizi düşünürken de müşterileriniz gibi düşünmeye çalışın. Onlara en faydalı olacak kategorileri belirleyin ve kategori isimlerinizin çok uzun olmamasına dikkat edin.

 1. Sayfalar Arasındaki Tıklama Sayılarını En Aza İndirin

İyi bir web site hiyerarşisinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de web sitenizde gezinmek isteyen ziyaretçiler için gezinme işlemlerini kolaylaştıracak bir site menüsüne sahip olmaktır. Eğer ziyaretçiler, web sitenizin herhangi bir sayfasındayken ana menüyü ve tüm ilgili alt kategorileri görebiliyorsa “geri” tuşuna tıklamadan ve gereksiz tıklamalar yapmadan kolaylıkla web sitenizde gezinebilirler.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi; web sitenizi, ziyaretçiyi sadece 3 tıklamayla web sitenizde dilediği gibi gezebilecek şekilde düzenlemelisiniz.

 1. Internal Linkleri Stratejik Olarak Kullanın

Internal Linkleri yani Site İçi Linkleri kullanarak web sitenizin daha verimli bir şekilde dizine eklenmesini ve Google’ın sayfalarınız arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle SEO başarınız da artacaktır. Ayrıca anchor text üzerinde de sınırsız kontrol hakkınız olduğu için buralara belirli anahtar kelimeleri yazma şansınız da var.

Internal Linkler, ziyaretçileriniz için fayda sağlar. Web sitenizde bir içerikte bulunurken onlarla alakalı ve yararlı bir başka sayfayı gördükleri zaman tıklamak için daha istekli olurlar. Ayrıca arama motorlarında başarılı performanslar gösteren sayfalarınıza diğer sayfaları ekleyerek o sayfaların da trafiğinin artmasını sağlayabilirsiniz.

Çoğu SEO taktiğinde de olduğu gibi, Internal Linkleri dahil ederken abartmamaya dikkat edin. Sadece ziyaretçiler için uygun ve yararlı olabileceğini düşündüğünüz linkleri ekleyin.

 1. 301 Yönlendirmelerini Kullanın

Web site hiyerarşisini oluşturmak ve web sitenizi yeniden düzenlemek muhtemelen bazı URL’lerinizi taşımanızı gerektirecektir. Bir sayfanızın URL’sini değiştirdiğiniz zaman bir 301 yönlendirmesi kullandığınızdan emin olun.

Taşıdığınız sayfanın trafiğini kaybetmek istemezsiniz. 301 yönlendirmeleriyle ayrıca Google da sayfanın eskisiyle aynı olduğunu anlayacaktır. Son olarak da belki de en önemlisi, potansiyel ziyaretçilerinizin bozuk bir sayfaya gitmesi kötü bir izlenim ve kullanıcı deneyimi bırakacağınız anlamına geliyor.

Sonuç: Web Site Mimarinizi Tanımlayın

Bir web site hiyerarşisi oluşturmak web sitenizin nasıl görünmesini istediğinizi ve nasıl düzenlenmesi gerektiğini belirlemek için yararlı bir yoldur. Web site hiyerarşisi oluşturmak, site içi SEO için önemli bir adımdır. Ayrıca web sitenizi hem kullanıcılarınız hem de kendiniz için düzenli ve sezgisel tutmanızı sağlar. Hemen IHS Hazır Site paketini satın alarak hazır web şablonlarından birini seçerek web sitenizi oluşturabilir, seo uyumlu bir şekilde içeriğinizi tasarlayabilirsiniz.

Tagged : /