Program Geliştirmenin Temelleri

Program Geliştirme Neden Gereklidir?

Toplum sürekli olarak değişir, bu da ihtiyaçları değiştirir. Eğitim programı bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde her seferinde programın yeniden geliştirilmesi gerekir.

Daimicilik ve idealizmde değişim olmadığı için program geliştirme çalışmaları yoktur.

Program Geliştirme İlkeleri

 • İhtiyaca bağlı olarak ARGE çalışmaları ile sürekli geliştirilmelidir.
 • Dinamik ve sürekliliği olan bir süreçtir.
 • Her yıl geliştirilen şartlara göre değiştirilmelidir.
 • Sistem bütünlüğü vardır. Bir basamakta meydana gelen değişiklik diğer tüm basamakları etkiler.

Program Geliştirmenin Temelleri

Kpss eğitim bilimleri program geliştirmenin temelleri içinde ilk olarak tarihsel temel konusunu ele alacağız.

Tarihsel Temel

İlk program Charters ve Bobbit tarafından oluşturulmuştur (1856). Önceki çalışmaların yeni çalışmalara yön vermesi, geçmişteki olumsuzlukların telafisi, önceki programın sonuçlarından yararlanmak program geliştirmenin tarihsel temelini oluşturmuştur.

Tarihsel, kültürel ve sosyal kalkınmaya destek vermesi, örf – adet – gelenek ve göreneklerin öğrencilere kazandırılması program geliştirmenin tarihsel temelinin amaçları arasında yer almaktadır.

Toplumsal Temel (Sosyal Temel)

Programın toplumun yapısını yansıtabilme gücüdür. Toplumun beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir. Kültürel aktarımla çatışmaların uzlaştırılması, bireylerin uyumlu hale getirilmesi, normların öğretilmesi toplumsal temeli oluşturur.

Kültürel aktarımla toplumsal uzlaşma sağlanır. Tüm bunlar için eğitim sosyolojisinden yararlanılır.

Türk Milli Eğitim sisteminde toplumsal temel Atatürk ilke ve inkılaplarına, Anayasaya, yasalara, kalkınma planları ve milli eğitim şuralarına dayanmaktadır. Talim Terbiye kurulu 2005-2006 yılında düzenlenen eğitim programı, sosyal temellerle beraber kendi örf ve geleneklerine uygun bir ahlaki gelişim göstermesi, insan haklarına saygılı bireyler yetiştirilmesini kapsar.

Ekonomik Temel

Programın uygulanabilmesi için ülkenin yeterli kaynağa sahip olması gerekir. Toplumun ihtiyaç duyduğu insan gücünün oluşturulması ekonomik temeli oluşturur.

2005-2006 Eğitim programına göre, yöresel ve ekonomik farklılıkları göz önünde bulundurma, yetişmiş insan gücünün önemi, bireylerin girişimci ruhla yetiştirilmesi ve üretim odaklı eğitim anlayışı ön planda tutulmuştur.

Psikolojik Temel

Hedeflerin belirlenmesi, içeriğin düzenlenmesi, eğitim durumlarının oluşturulması ve değerlendirme basamaklarında psikolojik verilerden yararlanılır. Gelişime ve hazırbulunuşluğa uygun programlar eğitim psikolojisi sayesinde oluşturulur.

Hedeflerin oluşturulabilirliği ve ulaşılabilirliği, yöntem ve teknik seçimi, yerinde ve zamanında ipucu, dönüt ve düzeltmenin yapılması, araç – gereç seçimi ve ortam düzenlenmesi kpss eğitim bilimleri sorularında psikolojik temel için anahtar kelimelerdir.

Bireysel Temel

Bireyin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olmasıdır. Kendini gerçekleştirmeye dayanır. Bu bağlamda eğitim psikolojisinden de yararlanılır. Aslında en önemli temeldir. Bireysel gelişim ve kişinin ilgi ve ihtiyaçları önemlidir.

Konu Alanı Temeli

Konuların, okulların özelliklerine göre ve öğrenci düzeyine göre dağıtılması konu alanı temelini oluşturur. Konuların geçerli, güvenilir, güncel olması öğrencinin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılaması ve hedefleri gerçekleştirecek güçte olması gerekmektedir.

Konu alanı ; Tıp, Tarih.
kaynak: kpsskonu.com
Tagged : / / / /

Ders Programı ve Örtük Program

Ders Programı

Kpss program geliştirme dersi içinde işlenen ders programı, bir ders süresince hedeflerin bireye nasıl kazandırılacağını gösteren tüm etkinliklere yer veren programdır.

Daha ayrıntılı tanımlamak gerekirse ders programı, öğretim programı içinde yer alan bir dersin hedef, içerik, öğretme öğrenme süreçleri ve değerlendirme bölümlerini ve bu dersle ilgili olan eğitim faaliyetlerini sistematik bir şekilde gösteren programdır.

Ders programı ile ders planı karıştırılmamalıdır.

Ders programı, bir sınıfta öğretimi ön görülen bir dersin amacını, süresini, uygulama ve değerlendirmelerini belirleyen programdır. Bir ders süreci içinde planlanan hedeflerin bireye nasıl kazandırılacağını gösteren tüm etkinliklerin yer aldığı programdır.

Örtük Program

Kpss program geliştirme dersinde yer alan örtük programın 2 yönü vardır.

1. yönü, ders dışı etkinlikleri içeren programdır. Öğrencinin değişik ihtiyaçlarını karşılar ve yaratıcılıklarını geliştirir.

Hastane ziyareti vb.

2. yönü, yazılı ve resmi olmayan bu program, öğretmen ve yönetici davranışı, tutumlarını, öğrenciye yaklaşımı, disiplin anlayışı, konuşma becerisi, okulun kültürü, misyonu, vizyonu ve eğitimin niteliği örtük programı oluşturur.

Örtük Program

 • Resmi olmayan veya açıkça belirtilmemiş, fakat öğrencilerin ulaşmalarını beklediği mesajları,
 • Amaçlanmayan öğrenme sonuçları, yani ürünlerini,
 • Eğitim siteminden ortaya çıkan ve açık olmayan mesajları,
 • Öğrenciler tarafından ortaya konulan faaliyetleri içerir.

Örtük program, ahlaki gelişim için güçlü bir araçtır. Eşitlikçi ve adaletlidir. Güven ve değer geliştirir. Uyum sağlamayı kolaylaştırır. Ayrıca örtük program sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerden etkilenir.

 

kaynak: kpsskonu.com

Tagged : / / /

Öğretim Programı ve Müfredat Programı

”Nasıl?” sorusuna odaklanan öğretim programı bir uygulamadır. Stratejilere, yöntemlere, öğretmen niteliklerine odaklanır.

Eğitim programı bir plan ya da tasarı iken öğretim programı bir uygulamadır. Bu özelliğiyle eğitim programından ayrılmaktadır.

Kpss eğitim bilimleri içinde yer alan öğretim programı, beceriye ve uygulamaya ağırlık tanıyan, bilgi ve becerinin eğitim programının amaçları doğrultusunda planlı bir biçimde öğrenciye kazandırılması hedefleyen program çeşididir. Bir kademedeki tüm derslerle ilgili okul içi ve okul dışı gerçekleştirilecek öğretim etkinliklerinin tümüdür.

Bu programı bir dersin öğretimiyle ilgilidir.

İstendik davranışların gerçekleşmesi için davranışların ders düzeyinde planlanması ve uygulanması olan öğretim programı, belirlenenlerin nasıl uygulanacağının düzenlenmesiyle de ilgilidir.

Eğitim programı neyin nasıl yapılacağını belirlerken, öğretim programı belirlenenlerin nasıl uygulanacağıyla ilgilenir. Kpss sorularında bu ayrıma dikkat edelim.

Öğretim Programı Genel Hedefleri

Kpss eğitim bilimleri program geliştirme içindeki öğretim programları öğrenciye kazandırılmasını istediği bazı hedefleri de barındırmaktadır.

 • Eleştirel düşünme
 • Yaratıcı düşünme
 • İletişim becerileri
 • Araştırma ve sorgulama
 • Girişimcilik
 • Türkçeyi doğru ve etkili kullanma
 • Problem çözme becerisi
 • Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi gibi hedefleri içermektedir.

Genel bir özetle öğretim programı, belli bir öğretim kademesindeki sınıflarda ve derslerde, eğitim programının amaçları doğrultusunda belirlenen hedefleri gerçekleştirmeye yönelik okul ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir.

Kpss eğitim bilimleri program geliştirme dersinde program çeşitleri eğitim programı, öğretim programı, müfredat programı, ders programı ve örtük program konularından oluşmaktadır. Eğitim programı ve öğretim programının konu anlatımı tamamlanmıştır. Şimdi Müfredat Programı nedir onu inceleyelim.

Müfredat Programı

Müfredat programı ders ve ders içeriklerinin gösterildiği program türüdür. Müfredat programı, ders programı ya da ders planı ile karıştırılmamalıdır.

Kaynak : kpsskonu.com

Tagged : / / /