Temel Öğretme Modeli

lasser insanların ihtiyaçlarını beş grupta toplamıştır. Bunlar :

 1. Fizyolojik ihtiyaçlar
 2. Sevgi
 3. Güç
 4. Özgürlük
 5. Eğlence

Glasser, öğretme işinin en iyi sınıfta okulda öğretmen tarafından yapılacağını vurgular. Temel Öğretme Modeli sistem yaklaşımına dayalı olarak geliştirilmiştir. Bu model dört öğeden oluşmaktadır.

Temel Öğretim Modeli Basamakları

1. Öğretim hedefleri

Öğrencilere sürecin sonunda kazandırılacak yeterliliklerdir.

2. Giriş davranışları

Öğrencinin gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları, özgeçmişi, yetenekleri gibi öğrenme için gerekli olan faktörlerdir.

3. Öğretim İşlemleri

Bu aşama 1. ve 2. aşamalara bağlı olarak yapılır. Eğitim ortamlarının düzenlenmesi, öğretim ilke, yöntem ve teknikleri, araç ve gereçlerin belirlenmesidir.

4. Değerlendirme

Öğretim süreçlerinin düzeyinin belirlenmesidir. Belirleme sonunda varsa öğrencilerin öğrenme eksiklikleri giderilir, yanlışları düzeltilir ve başarı düzeyi hakkında bilgilendirilir.

Sınıfta başarılı olmak için iç ve dış pekiştireçler önemlidir. Öğrenciye yüksek nitelikli öğrenme- öğretme etkinlikleri yapılmalıdır. Sınıf ortamı samimi, destekleyici ve içten olmalıdır. Öğrenci kendi çalışmasını değerlendirmeli ve geliştirmelidir.

Bireyselleştirilmiş Öğretim Sistemi

Bireyselleştirilmiş öğretimde her öğrencinin kendi yetenek düzeyine uygun düzeye yönlendirilmesi beklenmektedir. Ayrıca kendi düzeylerine uygun öğrenme tekniklerinin uygulanması ve sonuçta her bireyin kendine özgün düzeylerde davranması beklenmektedir. Bireyselleştirilmiş öğretimde, bireylerin sahip oldukları özellikler göz önüne alınarak bir sınıfta toplanabilirler. Fakat bu durum bazı problemler ortaya çıkarabilmektedir. Bu olasılıkta dikkate alınarak farklı yaklaşımlar da geliştirilmiştir. Tamamlayıcı sınıflarda özel ders verme, derecelendirilmiş okullar, farklı sınıflar veya ders geçme programları geliştirilen faaliyetlerdir.

Sınıfta bulunan öğrenci sayısı arttıkça her öğrenciye düşen zamanda azalma olacaktır. Özel ders aldırma imkanı olan veliler bunun çocuk için başarıyı arttırdığını bilmektedirler. Çünkü bu süreçte öğretmen sadece tek öğrenci ile ilgilenecek ve onun eksiklerini, yanlışlarını anında görüp müdahale edebilir. Bir sınıfta bulunan öğrencilerin yaşları, yapıları benzer olsa da bunlar arasında büyük bireysel farklılıklar bulunmaktadır.

kaynak: kpsskonu.com

Tagged : / / / /

Anlamlı Öğrenme

Asubel tarafından geliştirilen anlamlı öğrenme, ön organize ediciler ile basitten karmaşığa doğru sıralanan içeriğin, ön öğrenme ve öğrenilecek malzeme arasında bağ kurmasını sağlar. Benzerlik ve farklılıklar bu yolla daha iyi kavranabilir. Ders kitaplarının örgütleyiciler kullanılarak düzenlenmesi anlamlı öğrenmeyi sağlar. Öğretmenin amacı bu modelle, öğrencinin verilen bilgiyi anlamasını sağlamak için daha önceki öğrendiklerini yeni bilgileri ile ilişkilendirilmesine, birleştirilmesine  yardım etmektir. Çünkü Asubel  insanların yeni bilgilerini eski bilgileri ile ilişkilendirerek, kendi bilgi birikimleri ve sistemleri içine yerleştirerek öğrendiğini savunmaktadır. Bireyin bu süreçte sıklıkla kavram haritalarından faydalandığını belirtir.

Anlamlı Öğrenmede Dikkat edilmesi Gerekilen Noktalar

1. Organize edici bilgiler kullanılmalıdır. Önemli kavramların terimini verme, açıklama. Derste geçen genellemeler ve ilkeler önceden önceden verilmelidir. Konunun ana hatları önceden belirlenmeli ve öğrencilere önceden verilmelidir.

2. Anlatımda bol ve farklı örnekler kullanılmalıdır.

3. Konu resim, şema, grafik gibi araçlarla desteklenmelidir.

4. Kavram ve ilkelerdeki benzerlik ve farklılıklar üzerinde durulmalıdır.

5. Bilgiler organize edilmiş bir bütünlükte olmalıdır.

6. Ezberlemeye öğrenciler teşvik edilmemelidir.

7. Öğrencilerin konuyu öğrenirken kendilerini rahat hissetmeleri sağlanmalı böylelikle kendi görüşlerini rahatça söyleme ve takıldıkları yerleri sorma olanakları olmalıdır.

Asubel öğrenmeye genellikle anlamlılık açısından bakar. Eski bilgiler ile yeni bilgilerin bilişsel yapıda bulunan mevcut bilgi ile birleşerek anlamlanması halinde yeni bilgiler öğrenilir.

Ön organize ediciler öğrenciye derste işlenen konu ile ilgili ilişkileri, neyden oluştuğunu, neye ait olduğunu ve ne işe yarayacağı hakkında bilgiler verir. Öğrenci ön bilgileri önemlidir çünkü eski öğrenmeler ve bilgilerle ilişkilendirilen bilgilerin kalıcılığı artar. Bunlar sözel bilgiler, şekil, şema, somut modeller, grafikler, benzetimler, kavram haritaları ve özetler olabilir. Öğretmenin tahtaya o gün hangi derste hangi konuyu işleyeceğini ve konun alt başlıklarını önceden tahtaya yazması, ulaşılacak hedefleri açıklaması birer organize edici etkinliktir.

Yeni bilgiler için alt yapı oluşturan, çerçevesini çizen, önceden öğrenilen bilgiler ile ilişkisini kuran işlemlere örgütleyici denir. Örgütleyici kullanmanın amacı anlamlı öğrenme sağlamaktır.

kaynak: kpsskonu.com

Tagged : / / / /

Öğretim Etkinlikleri Modeli

Gagne’ye göre Öğretim Etkinlikleri Modelinde öğrenme dışsal ve içsel faktörlerin etkileşimi ile gerçekleşir. Öğrenme gözlenebilen davranışlardan anlaşılır ve beyinde gerçekleşir varsayımını savunur. Öğrenme için dış şartlar kadar iç şartlarında etkili oluğunu savunur.

Öğretim Etkinlikleri Öğeleri

1. Dikkat çekme: Motivasyonu harekete geçirme. Hikaye, anı, fıkra anlatma, bilmece sorma, farklı kıyafet giyme gibi.

2. Hedeften haberdar etme: Güdülenmeyi sağlama, hedefi belirtme.

3. Önceki öğrenmelerle ilişkilendirme: Kısa süreli bellek aktifleşir, ön koşul öğrenmeler hatırlanır.

4. İçeriği sunma: Uyarıcı materyaller sunma.

5.Rehberlik yapma: Bilgiyi uzun dönem hafızaya kodlama ve öğrenmede rehberlik etme.

6. Performansı ortaya çıkarma: Öğrenci öğrendiklerini uygular, problem çözme davranışını gösterme imkanı bulur.

7. Dönüt sağlama: Doğru performans için destek ve değerlendirme sağlama.

8. Performans değerlendirme: Süreç ve ürün değerlendirilir.

9. Öğrenilenlerin kalıcılığını sağlama ve transferini güçlendirme: Hatırlama ve transferi güçlendirme.

Gagne’nin Öğrenme Ürünleri

Sözel Beceriler

Bloom’un taksonomisinde bilgi basamağına denk gelen ön koşul öğrenmelerdir.

Program geliştirme sürecinde izlenen aşamaları sınıflandırma.

Zihinsel Beceriler

Öğrencilerin nasıl öğrenecekleri ile ilgilidir. Beceriyi açık olarak gösterme, bilgiyi kullanma ve uygulamadır. Beş aşamadan oluşur. Bunlar;

a. Ayırt etme

b. Somut kavramlar

c. Tanımlanmış kavramlar

d. Kurallar

e. Çoklu kural uygulama

Öğrencilerin sembolleri sözel ifadelere nasıl dönüştüreceği gibi.

Bilişsel Stratejiler

Metabilişsel stratejilerin işe konularak dikkat toplama, öğrenme, hatırlama ve düşünmeye rehberlik eden stratejidir.

Tutumlar

Herhangi bir kişi, grup, olay veya nesneye karşı davranışları etkileyen içsel durumlardır.

Rock müziği diğer müziklere göre daha çok sevme gibi.

Devinişsel (Motor) Beceriler

Zihin ve kas koordinesi gerektiren öğrenmelerdir.

Gitar çalma, dans etme, bisiklet sürme gibi.

Gagne’nin Öğrenme Hiyerarşisi

1. İşaret Öğrenme

Klasik koşullanma ile aynı şeydir.

Çocuğun köpekten korkmayı öğrenmesi.

2. Uyarıcı/ Yanıt Öğrenme

Bu aşamada birey uyarıcı ve davranış arasındaki bağı öğrenir.

“Yerine otur” gibi komutları öğrenme.

3. Zincirleme/ Motor Öğrenme

Bir arabayı çalıştırmayı öğrenme.

4.Sözel Öğrenme

Kelimelerin anlamlarını öğrenme.

5. Ayırt etmeyi Öğrenme

Üçgen ve çemberi ayırt etmeyi öğrenme.

6. Kavram Öğrenme

Üçgenin ne olduğunu tanımlama.

7.İlke Öğrenme

Kavramlar arası ilişkilerin, neden- sonuç ilişkilerinin öğrenildiği aşamadır.

Karenin alanının iki kenar çarpımıyla bulunabileceğini söyler.

8. Problem Çözme

En üst düzey öğrenmedir.

Bir matematik problemini öğrendiği ilkeler yoluyla çözüme ulaştırmayı öğrenme.
kaynak: kpsskonu.com
Tagged : / / / /

Tam Öğrenme Modeli

Uygun ortam ve öğrenme koşulları sağlandığında hemen hemen herkesin bir şeyi öğrenebileceği varsayımına dayanır. Tam Öğrenme Modeline göre öğrenemeyen öğrenci yoktur,  öğretemeyen öğretmen vardır. Bir sınıftaki öğrencilerin başarılı olmaları, hazırbulunuşluklarına uygun öğretim almalarına ve ihtiyaçları olan zamanın verilmesine bağlıdır.

Konuların küçük birimlere ayrılarak aşamalı öğretimi yapılır. Bir aşama öğrenilmeden, başarılmadan diğerine geçilmez. Eksiklerle ilgili ek öğretim yapılır ve öğrenme tamamlanır.

Tam Öğrenme Modeli Değişkenleri

Öğrenci niteliği: Öğrenci duyuşsal ve bilişsel giriş özellikleri ve davranışları, öğrenme için gerekli ön şartların sağlanması önemlidir.

– Bilişsel giriş davranışaları+duyuşsal giriş davranışları= Öğrenci nitelikleri

Öğretim hizmetleri niteliği: İpucu, pekiştireç, dönüt, düzeltmenin etkin şekilde kullanılmasını gerektirir.

P İ D D EPekiştireç: İstenilen davranış sıklığını arttırmak için kullanılan uyarıcılardır.

İpucu: Hedefe yönlendiren uyarıcılardır.

Dönüt:  Öğrencilere sergilenen davranış hakkında olumlu veya olumsuz uyarıcılardır.

Düzeltme: İstenen veya istenmeyen davranışı hedefe göre düzelten uyarıcılardır.

Etkin Katılım: Öğrencilerin öğrenme çabasında olmasıdır.

Öğrenme ürünleri: Öğrenci nitelik ve öğretim hizmetleri niteliğine bağlı olarak değişen öğrenmedir.

Değişen duyuşsal özellikler

Öğrenme düzeyi

Öğrenme hızı

Bilişsel başarı

Tam öğrenme başarıyı % 90- 95 hedefler ve % 70 i en düşük kabul eder.

Tam Öğrenme Modeli uygulama aşamaları;

 •  Hedef kazanımlar belirlenir
 • Gerekli ön koşul davranışların belirlenmesi
 • Giriş davranışlara sahip olma düzeyinin belirlenmesi
 • Eksik ön koşul davranışların tamamlanması
 • Yeni davranışların öğrenilmesi için öğretim etkinlikleri düzenlenmesi
 • İzleme testi uygulanması
 • Sonuca göre eksik kalan veya yanlış olan öğrenmeleri düzeltmek için ek öğretim yapılması
 • Paralel izleme testi
 • Tam öğrenme ölçütüne geçiş oldu ise yeni üniteye geçme

Tam Öğrenme Modelinde Ek Öğretim Hizmetleri

Evde ek öğretim, okulda ek öğretim, bilgisayar destekli öğretim, akademik oyunlarla öğretim, küçük gruplarla öğretim, programlı öğretim, tekrar öğretim, ek ve yardımcı kaynaklar ile öğretimdir.

Bu modelin en önemli sınırlılığı hızlı öğrenen öğrencinin diğerlerini beklemek zorunda kalmasıdır.Bireysel farklar göz ardı edilebilir, öğretmen iş yükü artar, zaman ve maliyet yükselir.

kaynak: kpsskonu.com

Tagged : / / / /

Bitkisel Üretim 2.Tahmini, 2018

Bitkisel üretimin bir önceki yıla göre azalacağı tahmin edildi

Üretim miktarları, 2018 yılının ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde %4,2, sebzelerde %3, meyvelerde %1,7 oranında azalış gösterdi. Üretim miktarlarının 2018 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 65,5 milyon ton, sebzelerde 29,9 milyon ton ve meyvelerde 20,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Bitkisel üretim, 2017,2018

Tahıl üretiminin 2018 yılında bir önceki yıla göre azalacağı tahmin edildi 

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2018 yılında bir önceki yıla göre %4,8 oranında azalarak yaklaşık 34,4 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Bir önceki yıla göre buğday üretiminin %7 oranında azalarak 20 milyon ton, arpa üretiminin %1,4 oranında azalarak 7 milyon ton, çavdar üretiminin değişim göstermeyerek 320 bin ton, yulaf üretiminin %4 oranında artarak 260 bin ton olması öngörüldü.

Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik baklanın %11,7 oranında azalarak yaklaşık 6 bin ton, kırmızı mercimeğin %20 oranında azalarak 320 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise %5,2 oranında azalarak yaklaşık 4,6 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin değişim göstermeyerek 140 bin ton olması öngörüldü.

Tütün üretiminin %14,4 oranında azalarak 80 bin 200 ton, şeker pancarı üretiminin ise %5,4 oranında azalarak 20 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Sebze üretiminin 2018 yılında bir önceki yıla göre azalacağı tahmin edildi

Sebze ürünleri üretim miktarının 2018 yılında bir önceki yıla göre %3 azalarak yaklaşık 29,9 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde %3,3, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde %3,2, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise %0,2 oranında azalış olacağı öngörüldü.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden, pırasada %22,3, havuçta %0,6, sakız kabakta %4,8 oranında artış, kuru soğanda %7,1, domateste %4,7, kavunda %2,8 oranında azalış olacağı tahmin edildi.

Meyve üretiminin 2018 yılında bir önceki yıla göre azalacağı tahmin edildi

Meyve ürünleri üretim miktarının 2018 yılında bir önceki yıla göre %1,7 oranında azalarak yaklaşık 20,5 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada %17,1, narda %3,3, çilekte %7 oranında artış, kayısıda  %23,9, üzümde %6,4 oranında azalış olacağı öngörüldü.

Turunçgil meyvelerinden mandalinanın %5,3 oranında artacağı, sert kabuklu meyvelerden fındığın ise %23,7 oranında azalacağı tahmin edildi.

Dut üretiminde %2 oranında azalış, muz da ise %35,2 oranında artış olacağı öngörüldü.

KAYNAK: TÜİK