Yabancı Coğrafi Kelimelerin Türkçeleştirme Çalışmaları

YANLIŞ DOĞRU (“TÜBA Sözlüğüne göre”)
absorbe soğurma
absorbladığı soğurduğu
absorblanan soğrulan
adaptasyon uyarlanma
adveksiyon Akımla taşınım
Adveksiyon sisi Akımla taşınım sisi
afel günöte
alamet işaret
albedo Yansıtma oranı
Alize rüzgarı Ticaret rüzgarı
Alt ve üsttropikal dönenceler
altitude yükselti
altjeostrofik Alt jeostrofik
altokumulus altokümülüs
alttropik dönence
Alttropik / subtropik dönence
anabatik yamaçyukarı
analiz çözümleme
anemometre rüzgarölçer
Aneroit barometre Civasız basınçölçer
antropojenik antropojen
anvil örs
Aphelion (aphelion) günöte
arid kuru
asimilasyon özümleme
ASOS OMGİ
astropik dönence
aurora Kuzey ışığı
barometre basınçölçer
bilim adamı Bilim insanı
Bilimadamı Bilim insanı
birikme Kırağılaşma
Birikmeyle çekirdeklenme Kırağılaşma çekirdeklenmesi
Birleşik Devletleri ABD
blokaj engelleme
Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki becerilere sahip olacaksınız Bölümün Çıktıları
Buraya kadar öğrendiklerimiz Bu Bölümde Öğrendikleriniz
Buraya Kadar Öğrendiklerimiz Buraya kadar öğrendikleriniz
Buz topakları sulusepken
Bütünleşik tahmin Topluluk tahmini
CENTF BKMİ
CF CK
Check etmek Kontrol etmek
chinook şinuk
cirrocumulus sirokümülüs
cirrus Sirüs
cumulonimbus Kümülonimbus
cumulus kümülüs
Çarpışma-birleşme Çarpışma-kaynaşma
çiğ çiy
Dağılma yayınık
dalaz Şeytan hortumu
Data veri
Data asimilasyonu Veri özümleme
dedektör algılayıcı
dendrit dallantı
Denge koşturması Denge yürütmesi
depresyon karışıklık
desen örüntü
Dış yalıtık adyabatik
diffluence ayrışım
difüz yayınık
difüz yayınık
difüzyon yayınım
direkt dolaysız
dispersiyon dağıltı
disturbans bozukluk
diverjans ıraksama
dizayn tasarım
Dopler Doppler
döküman belge
Döngü (cycle) çevrim
dropsonde düşensonda
Duvar bulut(u) Duvarbulut(u)
eddiler çevrintiler
Edi (eddy) çevrinti
edilerin çevrinti
Eğrelti otu dallantı
Eklipsi Güneş tutulmasını
eko yankı
Eksantriklik (eccentricity) dışmerkezlik
eksentrisite dışmerkezlik
ekstra fazladan
Ekstratropikal ortaenlem
El Nino El Niño
Elimine etmek elemek
emisyon salım
endeks indis
ensemble topluluk
enstrumant aygıt
enterpolasyon Aradeğer bulma
enterpole aradeğer
entrainment katılım
enverziyon terselme
enverziyon terselme
eriyik çözelti
evaporasyon buharlaşma
exit çıkış
faktör etmen
famin kıltık
Fanta Morgana Su serabı
feedbak geribesleme
FF SK
full Tam dolu
gale kasırga
Geçici koşturma Geçici model yürütmesi
Gelme açısı (angle of inclination) Eğim açısı
genelçekim yerçekimi
GF GK
global küresel
Gökgürültülü fırtına boran
Görüş mesafesi Görüş uzaklığı
Gözden geçirme soruları Pekiştirme Soruları
Gözlem faaliyetleri Gözlem Etkinlikleri
grid ızgara
Grid noktası Izgaranoktası
Grid uzaklığı Izgaranoktası uzaklığı
Groundhog sıçan
Gulf Körfez
gust hamle
Güzel hava Açık hava
güzergah yol
halo hale
Haricane / harikeyn tayfun
hekzagonal altıgen
Hep beraber Buraya kadar öğrendikleriniz
Hepsini birlikte değerlendirince Buraya kadar öğrendikleriniz
heterojen çoktürel
hidrofobik susevmez
Hidrolojik döngü Hidrolojik çevrim/su çevrimi
higrometre nemölçer
higroskopik susever
homojen tektürel
Hortum geçidi Hortum vadisi
ıskalası ölçeği
ıslak nem
Indeks indis
indirek dolaylı
infrared kızılötesi
Inversiyon / enverziyon /terseleme terselme
Isı adası Kent ısı adası
Isı adveksiyonu Akımla ısı taşınımı
Isıölçer sıcaklıkölçer
ITCZ Dönencelerarası yakınsma kuşağı (DAYK)
izobar Eşbasınç eğrisi
izotek Eşrüzgar hızı eğirisi
izoterm Eşsıcaklık eğrisi
jeostasyoner yerdurağan
kalıp örüntü
kanun yasa
katabatik Yamaçaşağı rüzgar
Katmanlı bulut Katmanbulut
khamsin hamsin
Kırılma/kırınım Kırınım
Kirli duman Kirli sis
klima iklim
klimatoloji iklimbilim
klimograf iklimograf
kompleks karmaşık
komunikasyon iletişim
kondüksiyon iletim
konsantrasyon derişim
kontinental Karasal/kıtasal
Kontrol koşturması Kontrol yürütmesi
Kontur çevrit
Konvektif fırtınalar boranlar
konverjans yakınsama
koordinasyon eşgüdüm
Koriolis Coriolis
koşturma yürütme
Kötü hava Şiddetli hava
kriter ölçüt
Kunduz Sıçan
La Nina La Niña
lag geçikme
Lapse rate Düşey sıcaklık gradyanı
link bağlantı
Lokal yerel
löjand Simge açıklaması
mahsül ürün
Meteorologist meteorolog
mezoölçek Orta ölçek
mikroölçek Mikro ölçek
miraj serap
modifikasyon değişim
mostra örüntü
navigasyon seyir
nimbostratus nimbostratüs
Nispi Bağıl, görece
nowcast Anlık tahmin
nowcasting Anlık tahmin yapmak
obje nesne
obliklik Eksen eğikliği
Oraj boran
ordinary olağan
Orografik bulut Yamaç bulutu
Orografik yağış Yamaç yağışı
Orografik yükselme Yamaç yükseltmesi
ortaenlem Orta enlem
outlook genelge
overrunning Üste tırmanma
Ozon “deliği” “ozon deliği”
Ozon deliği “ozon deliği”
pangaea Dev anakara
paradoks çelişki
parametrizasyon parametrelendirme
partikül parçacık
Patern / kalıp örüntü
Perihelion günberi
permafrost Sürekli donmuş toprak
perspektif Bakış açısı
Peryot periyot
PGK BGK
plak plake
planeter küresel
plüviyometre yağışölçer
polar kutupsal
presizyon yalpalanma
primative ilkel
proses süreç
pseudo sözde
psödo sözde
Radyasyon ışınım
radyatif ışınımsal
radyosonde radyosonda
ravinzonde ravinsonda
reflektive yansıma
Revize  etmek yenilemek
rime kırç
run yürütme
rüzgar rüzgâr
Rüzgar şiri rüzgâr kayması
saturasyon Doyma, doygunluk, denge
sediman çökel
selyometre bulutölçer
sensör algılayıcı
Sıcak dalga Sıcak hava dalgası
silyometre bulutmetre
simülasyon benzetim
simüle benzetim
sirkülasyon dolaşım
sirrokümülüs sirokümülüs
sirrostratüs sirostratüs
sirrüs sirüs
sirus sirüs
Siyah Kara
skala ölçek
skalası ölçeği
smog Kirli sis
solstis gündönümü
solstisinde gündönümünde
spesifik Özgün / kendine has
spiral sarmal
spontane kendiliğinden
stasyoner durağan
stratocumulus stratokümülüs
stratus stratüs
stream akım
subtropikal dönence
süblimleşme uçunum
Süper jeostrofik Üst jeostrofik
Süreklilik tahmini Sürerlik tahmini
şir kayma
tabaka katman
taiga tayga
taşkın sel
termal ısıl
termometre sıcaklıkölçer
thunderstorm boran
tornado hortum
Toz çukuru Toz çanağı
trajedi drama
transpirasyon terleme
transport taşınım
trend eğilim
trof oluk
Tropikler arası konverjans kuşağı (ITCZ) Dönencelerarası yakınsama kuşağı (DAYK)
Tropiklerarası toplanma kuşağı (TTK) Dönencelerarası yakınsama kuşağı (DAYK)
ultraviyole moreötesi
Ulusal hava durumu merkezi /ulusal hava servisi Meteoroloji merkezi
updraft Tırmanan akım /yükselen akım
upwelling Su kütlesinin yüzeye yükselişi
US ABD
üniform birörnek
üstjeostrofik Üst jeostrofik
üsttropik dönence
Üşütme sıcaklığı Rüzgar soğutma sıcaklığı
Veri asimilasyonu Veri özümleme
verifikasyon doğrulama
versiyon Sürüm
virga Yağmur saçağı
viskozite ağdalık
volkan yanardağ
vorteks burgaç
vortisiti burgaçlanma
yamur yağmur
Yapışma (accretion) Yığılımlı büyüme
Yay eko Yay biçimli yankı
Yığışma (aggregation) toplaşma
yoğunlaşma yoğuşma
zenith başucu
zon kuşak
 
Tagged : / / /

Yetişkinlerde Bilişsel Gelişim

Yetişkinler üzerinde gerçekleştirilen birçok bilişsel gelişim çalışması üniversite öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Bunlar arasında W.Perry ve M.Belenky’nin çalışmaları dikkat çekicidir. Yetişkinlerde bilişsel gelişim alanında ilk olarak W. Perry çalışmalarına bakalım.

1) W. Perry

W.Perry, Harvard üniversitesinden bir grup öğrenci üzerinde yaptığı araştırmalarda üniversite öğrencilerine “Gerçeklik nedir?”, “Bilgi nereden gelir?” gibi epistemolojik sorular yöneltmiştir. W.Perry1970 yılında yaptığı bu çalışmanın ardından 11 yıl sonra çalışmasını tekrarlamış ve benzer sonuçlar elde etmiştir. Araştırmalarında üniversite eğitiminin ve yaşantısının bu kişiler üzerinde bilişsel olarak ne gibi etkiler ve değişiklikler oluşturduğunu bulmaya çalışmıştır.

W.Perry’ e göre düşünsel değişim seyri;

a. Temel İkilemcilik

Bu aşamada bilgi birey için mutlaktır. Yani bir şey ya siyah ya beyazdır, arası yoktur. Güçlü önyargılara sahip olunan bir dönemdir. Bir üst aşamaya geçmeleri için var olan önyargılarına uymayan yaşantılardan geçmeleri gerekmektedir. Yaşantılar öğrenciye yaşamın kuralının siyah yada beyaz olmadığını, arada bazı renklerinde olduğunu bireye gösterir.

b. Çoğulculuk

Bu aşamadaki birey, herkesin kendince doğru olduğuna inanır. Çoklu bakış açıları fark edilmiştir.

c. Görelilik

Birey bu aşamada herkesin kendince bir fikri olduğunu ve bu fikirlerden herhangi birinin doğru olabileceğini anlar. Bilginin mutlak olmadığını görür.

d. Görelilikte Kalıcılık

Birey bu aşamada bazı fikirlerin doğruluk payını diğerlerine göre kıyaslar ve anlar.

2) Belenky’e Göre Bilmenin Beş Aşaması

Belenky’nin ortaya koyduğu bu dönemler, W.Perry’nin epistemolojik dönemlerine benzer. Bu dönemler şunlardır:

a. Sessizlik: Dışsal otoriteye tümden bağımlılık vardır.

b. Edinilmiş Bilgi: Çoğulculuk hakimdir. Bilgiye sahip kişiler özen ve dikkatle dinlenerek doğru bilgiler elde edilebilir.

c. Subjektif Bilgi: Bilgi kişiseldir.

d. Yaşantısal Bilgi: Bilgi edinmek objektif yolla olur.

e. Yapılandırılmış Bilgi: Bilgi tamamen bağımsaldır. Bilgiyi edinmek hem kişisel hem de objektif yolla olur.

Tagged : / / / /

Bruner ve Bilişsel Gelişim Dönemleri

Bruner da Piaget gibi bilişsel gelişimi evrensel bir anlayış biçimi ile incelemiştir. Ona göre bilişsel gelişim, tepkilerin uyarılardan bağımsız hale gelmesidir. İlk çocukluk yıllarında birey çevreden gelen uyarıcılara bağlıdır. Yani tepkiler uyarıcılara bağlıdır. İlerleyen süreçte ise özellikle dil kazanıldıktan sonra uyarıcılar kontrol edilmeye başlanır ve tepkiler uyarıcıdan bağımsız hale gelmeye başlar.

Bruner’a göre;

 • Bir kültürün içinde doğmuş olmak bilişsel gelişim için yeterli değildir. Bilişsel gelişim süreci etkili bir öğretici-öğrenici ilişkisi gerektirir. Öğretici olan kişi çocuğun öğrenimini adım adım ilerleyecek biçimde şekillendirmelidir. Bu olaya yol gösterme denir. Buna göre öğretmenler, anneler, babalar ve toplumun tüm üyeleri çocukların bilişsel gelişimini kazanmada ve öğretmede sorumluluk sahibidir.
 • İnsanlar ancak dil kullanarak iletişim kurabilir, tartışabilir ve dil sayesinde birbirine öğretebilirler.
 • Bruner bilişsel gelişimi “ bireyin kendisinin farkında olmasıdır” şeklinde açıklar.
 • Bireylerin bilişsel gelişim seviyelerine göre olaylara bakış açıları da değişmektedir. Örneğin küçük bir çocuğun yağmur yağması ile ilgili görüş ve düşünceleri olgun bireyin düşüncelerinden farklıdır.
 • Bruner’da bilişsel gelişimi Piaget gibi bilginin kodlanması, işlenmesi, depolanması ve sıralanması şeklinde incelemiştir.

Bilişsel Gelişim Dönemleri

Kpss gelişim psikolojisi dersinde Bruner’ın bilişsel gelişim dönemlerini inceleyelim.

 1. Eylemsel Dönem(0-3 yaş)
 • Bilişsel gelişimin ilk aşamasıdır.
 • Bu dönemde çocuk çevreyi anlama çabası içindedir.
 • Bu dönemde psikomotor öğrenmeler yoğundur.
 • Öğrenmeler yaparak-yaşayarak gerçekleşir.
 • Bu dönem çocukları için nesneler sadece birer araçtır. Nedenleri sorgulamazlar.
Çocuk eline verilen kitapla sadece oynar, yırtar vs.
 1. İmgesel Dönem (4-6 yaş)
 • Bilişsel gelişimin ikinci aşamasıdır.
 • Görsel bellek gelişmiş fakat yeterli düzeyde değildir.
 • Çocuklar algılarının tutsağı durumundadırlar.
 • Gördükleri bir nesne ortamdan kaldırıldığında bile onu tarif veya resmedebilirler.
Çocuk eline verilen kitabı inceler, resimlerine bakar.
 1. Sembolik Dönem (7 yaş ve üstü)
 • Bilişsel gelişimde son dönemdir.
 • Çocuk artık birçok alanın sembolünü kullanabilir.
 • Atasözleri ve deyimler gibi soyut düşünceler içeren cümleleri anlar ve kendi de düşüncelerini bu şekilde anlatabilir.
Çocuk eline verilen kitabı okur,araştırma yapar
Tagged : / / / /

Vygotsky Kuramı Temel Kavramlar

A. Yakınsal Gelişim Alanı

Vygotsky çocuk bilişsel gelişim düzeylerine katkıda bulunabilmek için öncelikle 2 durumun tespit edilmesi gerektiğini belirtir:

 • Her çocuğun herhangi bir yetişkin yardımı olmadan bağımsız olarak elde edebileceği gelişim düzeyi
 • Çocuğun bir yetişkin rehberliğinde (yani sosyal çevre etkisiyle) çalıştığı zaman ortaya koyacağı potansiyel Vygotsky’e göre bu iki durum arasında ortaya çıkan fark çocuğun yakınsal gelişim alanıdır. Bu kavramın diğer bir adı da gelişmeye açık alandır. Bir rehber veya çevre desteği ile çalıştığında çocuktaki öğrenme daha fazla olacak potansiyel beceri bilgi daha fazla ve rahat biçimde ortaya çıkacaktır. Vygotsky’nin gelişim psikolojisine getirdiği en önemli kavram da budur.
Eğitim öğretim süreci, çocuğun yakınsal gelişim alanını en iyi biçimde kullanmasını sağlayacak etkinliklerle dolu olmalıdır.
 • Öğrenciler birbiriyle çalışmalı ve bu şekilde çalışmaya özendirilmelidir. Yani işbirliği önemli……
 • Sadece bireysel değil grupla da değerlendirme yapılmalı.
 • Kültürel değerlere de eğitim sürecinde mutlaka yer verilmeli.
 • Öğretmenler çalışmalarda öğrencileri kontrollü olarak büyük ölçüde serbest bırakmalı.

Vygotsky’nin eğitime yapmış olduğu önemli katkılardan biri de üstbiliş kavramına değinmesidir.

Üstbiliş bireyin kendi düşüncesinin farkına vararak öğrenmeyi öğrenmesidir.

B. İşaretler- Sinyaller Teorisi

Kpss gelişim psikolojisi dersi Vygotsky kuramı temel kavramlar konusunda ikinci başlığımız işaretler – sinyaller teorisidir. Vygotsky, işaretler teorisinde çocukların dili nasıl içselleştirdiğini açıklamıştır. Ona göre toplumsal işaret sistemi olan dil, rakamlar, haritalar vb. etkenlerin çocukların bilişsel gelişimde etkisi vardır. Vygotsky dili düşünme aracı olarak tanımlar. Dilin öncelikli görevi iletişim kurmaktır. Hatta Vygotsky’ye göre benmerkezci konuşma bile aslında sosyaldir. Ona göre kişisel konuşma üstbiliş yani düşünme hakkında düşümeye aracılık eder ve böylece üst düzey düşünme ortaya çıkar.

C. Aktivite Teorisi

Vygotsky öncülüğünde oluşturulan teoriye göre insanların sınıflandırma, karar verme, hatırlama gibi faaliyetleri beyin tarafından değil de bilinç tarafından yapılmaktadır. Bilinç, gündelik yaptıklarımızın eseridir.

Günümüzde bu “insan sosyal ilişkilerin bir eseridir” şeklinde dile getirilir.

Aktivite teorisi bu gerçeklikten hareketle, öğretime bütüncül bir açıdan yaklaşır ve öğrenmeyi tüm faktörlerin karşılıklı olarak etkileşimi olarak görür.

 

kaynak : kpsskonu.com

Tagged : / / / /

Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli

Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre çok şanslı durumdadır. Güneş; tüm evren için en önemli enerji kaynağıdır. Ülkemiz coğrafi konumu açısından diğer ülkelere nazaran çok önde ve enerji konusunda avantajlıdır. Güneş, dünyaya saniyede yaklaşık 170 milyon MW enerji göndermektedir. Yapılan birçok akademik ve bilimsel araştırmaya göre; saniyede dünyamıza gelen güneş enerjisinin, ülkemizin bir yıllık enerji üretiminin 1700 katı olduğu söylenmektedir.

Ülkemiz, ortalama 110 gün gibi çok yüksek bir enerji potansiyeline sahip olmakla birlikte, gerekli ve uygun yatırımların yapılması ve uygulanması halinde gerekli olan güneş enerjisi sağlanmış olacaktır. Böylece ülkemizin coğrafi konumundan dolayı şanslı olduğu güneş enerjisini daha verimli hale getirmiş olacağız.

Türkiye’de Bölgelerin Güneş Enerjisi Alma Potansiyeli

Ülkemiz, coğrafi konumu açısından gerçekten diğer ülkelere nazaran çok daha kullanışlı ve verimlidir. Enerji; yenilenebilir bir kaynaktır. Özellikle; güneş enerjisi Türkiye açısından çok daha büyük bir yere ve konuma sahiptir. Türkiye güneş enerjisi potansiyeli olarak çok daha büyük bir alana sahiptir.

Türkiye’nin diğer bölgelerine nazaran en fazla ve en çok güneş alan bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir. Ardından Akdeniz Bölgesi en fazla güneş alan bölgedir. Devamını Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi ve Ege bölgesi takip etmektedir. Marmara Bölgesi bu sayılan bölgelere nazaran daha az güneş alan bölgedir. Türkiye’nin neredeyse güneş enerjisi yok denecek kadar az olan bölgesi ise; Karadeniz bölgesidir.

Bu araştırmalara göre; ülkemizin en çok ve en az güneş enerjisi üretebildiği aylar Haziran ve Aralık aylarıdır. Türkiye’nin bölgeleri arasında, en fazla güneş alan ve en fazla güneş enerjisi üretebilen bölgeler arasında öncelik, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz sahillerinindir.

Türkiye’de Güneş Enerjisi Kullanım Alanı Açısından Bilgilendirme

Türkiye güneş enerjisi kullanım potansiyeli açısından gayet iyi durumdadır. Buna rağmen; ülkemizde bu konu ile ilgili gerekli çalışmalar ve teşvikler yapılamamaktadır. Ülke olarak bu enerjiyi yaygınlaştıramamaktayız. Bu zamana kadar kurumların, derneklerin yapmış oldukları araştırmalar tecrübeye aktarıldığı ve uygulandığı takdirde, ülkemizin enerji potansiyelinden hep birlikte yararlanmış oluruz.

Türkiye’de Güneş Enerjisi Kullanımı

Ülkemizde yaygın olarak, güneş enerjisi kullanımı yapılan sistem su ısıtma sistemleridir. Sıcak su ısıtması ise; güneş kolektörleri ile sağlanmaktadır. Güneş kolektörleri, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de güneş kolektörü sektöründe birçok firma bulunmaktadır. Yapılan araştırmalara göre; bir yıllık üretim hacminin 750 bin m2 olduğu, bu elde edilen üretimin  bir kısmının da ihraç edildiği görülmüştür. Durum böyle olunca, Türkiye güneş kolektörü üreten firmalar ve kullanıcıları açısından oldukça yüksek sayıya sahiptir.

Türkiye güneş enerjisi potansiyeli kullanımı açısından faydalandığı bir diğer araç ise; güneş panelleridir. Güneş panelleri elektrik şebekesi olmayan, merkezi yerleşim yerlerine uzakta kalan bölgelerde ekonomik yönden de uygun olduğu için kullanılmaktadır.

Türkiye’de enerji kullanımda kaynak olarak bir sorun yoktur, yalnızca elektrik üretimi açısından bölgesel farklılıklar vardır. Bu nedenlerden dolayı daha temiz bir çevre ve yarınlar için Doğu Karadeniz Bölgesi dışındaki bölgelerde temiz enerjiler tercih edilmeli, fotovoltaik sistemlerin kullanılmasına imkan tanınmalıdır.

 

 

Kaynak : ekolojist.net/turkiyede-gunes-enerjisi-potansiyeli/

 

 

Tagged : / / / / / /

ÖSYM’nin Sorduğu Tüm Yıllara Ait Sorular

2018 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ATY-TYT)

2018-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2018-YKS Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2017 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (YGS-LYS)

2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2017 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-3) Coğrafya-1 Testi ve Cevap Anahtarı

2017 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-4) Coğrafya-2 Testi ve Cevap Anahtarı

2016 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (YGS-LYS)

2016 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2016 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-3) Coğrafya-1 Testi ve Cevap Anahtarı

2016 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-4) Coğrafya-2 Testi ve Cevap Anahtarı

2015 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (YGS-LYS)

2015 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2015 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-3) Coğrafya-1 Testi ve Cevap Anahtarı

2015 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-4) Coğrafya-2 Testi ve Cevap Anahtarı

2014 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (YGS-LYS)

2014 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Soru Kitapçığı Cevap Anahtarı

2014 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-3) Coğrafya-1 Testi ve Cevap Anahtarı

2014 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-4) Coğrafya-2 Testi ve Cevap Anahtarı

2013 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (YGS-LYS)

2013 Yükseköğretime Geçiş Sınavı(YGS)Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2013 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-3) Coğrafya-1 Testi ve Cevap Anahtarı

2013 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-4) Coğrafya-2 Testi ve Cevap Anahtarı

2012 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (YGS-LYS)

2012 Yükseköğretime Geçiş Sınavı(YGS) Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2012 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-3) Coğrafya-1 Testi ve Cevap Anahtarı

2012 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-4) Coğrafya-2 Testi ve Cevap Anahtarı

2011 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (YGS-LYS)

2011 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Soru Kitapçığı

2011 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Cevap Anahtarı

2011 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-3) Coğrafya-1 Testi ve Cevap Anahtarı

2011 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-4) Coğrafya-2 Testi ve Cevap Anahtarı

2010 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (YGS-LYS)

2010 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Sosyal Bilimler Testi

2010 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Soru Kitapçıklarının Cevap Anahtarları

2010 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-3) Coğrafya-1 Testi ve Cevap Anahtarı

2010 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS-4) Coğrafya-2 Testi ve Cevap Anahtarı

2009 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ÖSS-ÖYS)

2009 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Birinci Bölüm Sosyal Bilimler-1 Testi

2009 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) İkinci Bölüm Edebiyat-Sosyal Bilimler Testi

2009 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) İkinci Bölüm Sosyal Bilimler-2 Testi

2009 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Birinci ve İkinci Bölüm Cevap Anahtarları

2008 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ÖSS-ÖYS)

2008 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Birinci Bölüm Sosyal Bilimler-1 Testi

2008 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) İkinci Bölüm Edebiyat–Sosyal Bilimler Testi

2008 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) İkinci Bölüm Sosyal Bilimler-2 Testi

2008 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Cevap Anahtarları

2007 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ÖSS-ÖYS)

2007 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Birinci Bölüm Sosyal Bilimler-1 Testi

2007 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) İkinci Bölüm Edebiyat-Sosyal Bilimler Testi

2007 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) İkinci Bölüm Sosyal Bilimler-2 Testi

2007 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Birinci ve İkinci Bölüm Testleri Cevap Anahtarları

2006 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ÖSS-ÖYS)

2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Birinci Bölüm Sosyal Bilimler-1 Testi

2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) İkinci Bölüm Edebiyat–Sosyal Bilimler Testi

2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) İkinci Bölüm Sosyal Bilimler-2 Testi

2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Cevap Anahtarı

2005 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ÖSS-ÖYS)

2005 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Sözel Bölüm Coğrafya Testi

2005 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Sözel-Sayısal Cevap Anahtarı

2004 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ÖSS-ÖYS)

2004 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Sözel Bölüm Coğrafya Testi

2004 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Sözel ve Sayısal Cevap Anahtarları

2003 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ÖSS-ÖYS)

2003 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Sözel Bölüm Coğrafya Testi

2003 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Sözel-Sayısal Cevap Anahtarı

2002 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ÖSS-ÖYS)

2002 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Sözel Bölüm Coğrafya Testi

2002 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Sözel-Sayısal Cevap Anahtarı

2001 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ÖSS-ÖYS)

2001 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Sözel Bölüm Coğrafya Testi

2001 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Sözel-Sayısal Cevap Anahtarı

2000 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ÖSS-ÖYS)

2000 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) 18 Haziran ÖSS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

1999 ÖSYM Coğrafya Soruları ve Cevapları (ÖSS-ÖYS)

1999 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) 6 Haziran ÖSS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

Vygotsky ve Sosyokültürel Gelişim Kuramı

Vygotsky bilşsel gelişim ile ilgili sosyal bir kuram oluşturmuş ve Piaget’in kuramına karşı çıkmıştır. Vygotsky bilişsel gelişimi açıklarken içselleştirme, yakınsak gelişim alanı ve destekleyici kavramlarını kullanır. Ona göre çocukta 2 yaşına kadar doğal çizgi hakim iken, ilerleyen yaş ile birlikte çevreden edindiği bilgi ve yaşantılar da bireyi etkilemektedir. Bilişsel gelişim bireyin içinde bulunduğu çevreden büyük oranda etkilenmektedir.

Vygotsky’ e göre bilişsel gelişimin kaynağı, kişisel psikolojik süreçler değil sosyal çevredir.

 

1) Vygotsky’nin Bilişsel Gelişim Dönemleri

Vygotsky’ye göre bilişsel gelişim doğumdan yedi yaşına kadar dört dönemden geçmektedir.

a) İlkel Dönem (0-2 yaş): Bebek doğadaki hayvanlara benzer zihinsel süreçlere sahiptir. Yaşamın ilk anından ikinci yılında dil gelişimi başlayana kadar sürer. Bu süreçte bebeğin öğrenmeleri koşullanma yolu ile gerçekleşir.

b) Naif Psikoloji Dönemi (2-3 yaş): dil gelişiminin başlaması ile ortaya çıkar. Çocuk iletişim kurabilmek için dil kullanmayı öğrenir ancak daha simgesel yapının farkında değildir.

c) Benmerkezci Konuşma Dönemi (3-6 yaş): çocuğun simgesel işlevi anlamasıyla ortaya çıkar. Çocuk artık dili problem çözmeye bir araç olarak kullanabilir. Yani bir problemi çözerken kendi kendine nasıl yapacağını anlatır. Benmerkezci konuşma 6-7 ‘li yaşlara kadar tam olarak içselleşmektedir.

Merdivenleri inmeye çalışan çocuk kendi kendine “Dikkatli ol” der.

d) İçeriye Büyüme Dönemi(6-7 yaş): Bu dönemle birlikte benmerkezci konuşma yerini içsel konuşmaya bırakır. Düşünce sesten soyutlaşır ve çocuk kendi kendine düşünmeye başlar. Vygotsky içsel konuşmayı şu şekilde tanımlar.

Dışından konuşma, düşüncenin sözcüklere dönüştürülmesi, maddeleştirilmesi ve nesneleştirilmesidir. İçinden konuşma da ise süreç tam tersine döner ve konuşma içsel bir düşünceye dönüşür.
Kaynak: kpsskonu.com
Tagged : / / / /

Dünya Güneş’e En Uzak Olduğu Dönemde Olmasına Rağmen Havalar Neden Aşırı Sıcak?

Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesinin elips şeklinde olduğunu biliyoruz. Bu elips şeklindeki yörüngenin en yakın günü, 147 milyon km uzaklıkta olduğumuz Ocak ayı başında gerçekleşti. En uzak olduğumuz noktayı ise bugün yaşıyoruz, Güneş’ten an itibariyle tam 152 milyon km uzaklıktayız.

Aslına kozmik ölçekte bakılırsa, 5 milyon km çok da büyük bir mesafe sayılmaz. Kaldı ki sıcak ve soğuk havaları belirleyen şey 5 milyon km’lik bir uzaklık değil. Dolayısıyla gün ve hafta itibariyle yaşadığımız bu sıcak havaların asıl nedeni farklı; gezegenimizin eksen eğikliği.

Gezegenimiz  yörüngesinde 23.5 derecelik bir açıyla dönüyor. Bu nedenle yaz aylarında gezegenin kuzey kutbu Güneş’e dönük olurken, kış aylarında gezegenin güney kutbu Güneş’e dönük oluyor. Sonbahar ve ilkbahar başında iki kutup da eşit açılarla Güneş’i görüyor.

Güneş ışınları gezegene ne kadar dik bir açıyla geliyorsa, alan başına daha fazla ışık alınıyor. Bunu bir benzetmeyle açıklamak gerekirse, bir bardağa pipetleri yandan yerleştirmeye çalıştığınızı düşünün. Bir de tamamen dik şekilde bardağa yerleştirdiğinizi hayal edin, ikinci durumda daha fazla pipet bardağa sığacaktır.

Daha fazla ışık huzmesi demek, daha fazla enerjinin gezegene ulaşması demek. Daha fazla enerji de havanın daha fazla ısınması anlamına geliyor. Peki şu an anormal sıcaklıklar yaşamamızı bununla açıklayabilir miyiz? Cevap evet; ara sıra böyle anormal sıcaklıkların yaşanmasını, Güneş ışıklarının dönem dönem ekstra fazla gelmesiyle açıklayabiliyoruz.

Yine de küresel ısınmanın da bu konuda etki ettiği bir gerçek. Örneğin 2015, tarihteki en sıcak ikinci yıldı; 2016, tarihin en sıcak yılıydı; 2017 ise tarihin en sıcak üçüncü yılıydı. Dolayısıyla küresel ısınmanın sıcaklıkları ekstra artırdığını inkar edemeyiz.

Bir diğer neden ise günöte adı verilen Güneş’e en yakın olduğumuz bu günde, Güneş’e dönük olan kuzey yarımkürenin çok fazla karaya sahip olması nedeniyle ekstra ısınması. Ocak ayında Güneş’e daha yakın olmamıza rağmen, güney yarımküre Güneş’e dönük olduğundan ve kara miktarının az olmasından ötürü, sıcaklık zor ısınan okyanuslara yayılıyor ve havalar nispeten daha serin oluyor.

Tagged : /

Ölçekleri Birbirine Çevirmek

 1. Kesir Ölçeği Çizgi Ölçeğe Çevirmek

1/200000 kesir ölçeğini çizgi ölçeğe çevilelim:

Her biri 1 cm uzunluğunda beş çentikli bir doğru çizip birimine km yazalım¹, İkinci çentiğin üzerine sıfır koyalım;

Kesir ölçeğin paydasını cm’den km’ye çevirelim:

200000 cm = 2 km

Çıkan sonucu sıfırın yanlarına yazıp sağa doğru bir kat arttırarak yazalım:

 1. Çizgi Ölçeği Kesir Ölçeğe Çevirmek

Yukarıdaki çizgi ölçeği kesir ölçeğe çevirirken ölçek formülünü yazarız, harita uzunluğu ve gerçek uzunluğu tek çentiğe göre² hesaplarız:

NOTLAR:

 1. Kesir ölçeği çizgi ölçeğe çevirirken birim km olmak zorunda değildir. Sizden istenen birime çevirmeniz gereklidir.
 2. Yukarıda çizgi ölçeği kesir ölçeğe çevirirken tek çentiğe göre hesapladık ancak çentiklerin toplam uzunluğu harita uzunluğu, çizgi üzerindeki ilk ve son sayılar toplanarak gerçek uzunluk elde edilerek ve sonradan sadeleştirilerek de sonuç bulunabilir.
 3. Çentikler arası her zaman 1 cm olmayabilir. Yukarıdaki çizgi ölçeği kesir ölçeğe çevirme örneğinde çentik uzunluğu 1 cm kabul edilerek işlem yapılmıştır.

Kaynak : cografya.sitesi.web.tr/olcekleri-birbirine-cevirmek.html

Tagged : / / / / /

WordPress Sitelerinin Yükleme Hızını Arttırmanın Yolları

Performans arama sonuçlarında üst sıralarda yer almak ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak (ve dolayısıyla geri dönüş oranını arttırmak) için çok önemlidir.

Bu yüzden, eğer web siteniz kullanıcıları çok uzun süre bekletiyorsa, yani bu süre ilk işlenen bayttan itibaren üç saniyeden uzunsa, potansiyel müşterilerinizi kaybetme ve tüm SEO çabalarınızı çöpe atma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Google’ın sayfa hızı aracını yayınlamasından sonra yavaş yüklenen bir site için artık hiçbir mazeretiniz kalmadı.

Aşağıda WordPress sitenizin performansını arttırmak için üzerine eğilmeniz gerekenlerin bir listesi yer alıyor.

 1. Hosting Sağlayıcısı

Eğer bir web sitesini ilk kez yayına alıyorsanız, PHP Hostingpaketi tercih etmeniz gerekmektedir. IHS Telekom üzerinden alacağınız hosting paketinizde 7 / 24 saat boyunca ücretsiz destek alabilirsiniz. Web sitenizin hızlı açılmasını sağlayacak eklenti ve tema kurulumlarınızı ücretsiz talep edebiliyorsunuz.

 1. Önbellekleme

Önbelleğe alma işlemi düzenli ziyaretçilerinize daha önce yükledikleri dinamik içeriğin statik bir kopyasını sunar. Sizse bunu W3Total Cache, WP Super Cache, Hyper Cache gibi eklentilerle yaparsınız. Mutlaka önce özellikler listesini okuyun, sonra gerçekten gerektiği şekilde kullanabileceğiniz bir eklenti yükleyin. Örneğin W3Total Cache gibi aslında çok iyi olan bir eklenti acemi bir kullanıcının elinde harcanabilir.

Eğer bir IT ekibiniz veya sizin için sitenizin bakım işlerini üstlenen iyi bir WordPress geliştirme uzmanı varsa sorgulama optimizasyonuna, yani sorgulamaların ne kadar hızlı işlendiğine özellikle dikkat ettiklerini göreceksiniz. Memcached ve Redis gibi betikler bu işi kolaylaştırmaktadır, ayrıca .htaccess dosyasının içindeki mod_expires modülü de bir hayli faydalı olacaktır.

 1. Görseller

Bazı önbellekleme eklentilerinde CSS’i, JavaScript’i, Gzip sıkıştırmayı vs küçültmek için kullanılan ve performansı ciddi seviyede arttıran özellikler bulunmaktadır. Fakat bunu başka şekillerde de yapabilirsiniz.

 Lazy Load XT eklentisi: lazy_load filtresini uygulayarak görsellerin yalnızca web sitesi ziyaretçisi o görsellerin olduğu noktaya geldiğinde işlenmesini sağlar. Bu da algılanan performansı arttırır ve sitenizin olduğundan daha hızlı görünmesine neden olur.

 EWWW Image Optimizer: Görsellerin boyutlarını kaliteyi düşürmeden sıkıştırır. WP Smush.it adında aynı işi yapan başka bir kullanışlı eklenti daha bulunmakta.

 Sprite Pad: Ekranda dağınık olarak bulunup yapboz gibi birleştirilen hareketli CSS görselleri oluşturmak için kullanılır. Bu da HTTP istem sayısını ve gidiş gelişeri azaltır ve sayfa yüklenme hızını arttırır.

– Google Analytics, Tag Manager kodu vs gibi bazıJavaScriptlerinizi en son yükleyebilirsiniz. Bu snippetları php template dosyasına taşıyın.

 1. CDN Kullanımı

CDN olarak da bilinen bu ağ sunucu ayarlarınızı daha küresel bir hale getirerek çalışır. Aslen, içeriğiniz dünyada bir dizi uç sunucu (CDN sunucuları) kullanan herkese iletilir. Dolayısıyla sunucunuz diyelim ki ABD’de olsa bile Fransa’daki takipçilerinizin verinin Atlantik’i geçmesini beklemesine gerek kalmaz. Fransa’ya en yakın uç sunucudan orijinal verinin önbelleklenmiş bir kopyasını alırlar.

MaxCDN, CloudFare, Amazon CloudFront gibi hizmetlerle anlaşarak uç sunucularını bu amaç doğrultusunda kullanabilirsiniz.

Bunun küresel bir takipçi kitlesine hitap etmeyi amaçlayan ve günün her anında orta seviyeden yoğuna kadar her türlü trafiği almayı hedefleyen web siteleri için uygulanabilir bir seçenek olduğunu da unutmayın.

 1. Eklentiler ve Temalar

Sayfa yükleme süresinin artmasının sorumlusu sizin kişisel eklentileriniz de olabilir. Bazı eklentiler ve widgetlar sayfaya fazladan yük olur. Ama bu tüm eklentilerin sayfanızı şişirdiği anlamına da gelmez. Bu yüzden suçluyu bulmak için P3 (Plug-in Performance Profiler) isimli başka bir eklentiye ihtiyacınız var.

Tüm tanılamaları yaptıktan sonra sayfanızın ortalama yükleme süresini ve her eklentinin bu süreyi ne kadar uzattığını görebilirsiniz. Sorunu bulduktan sonra çok sevseniz bile o eklentiyi kaldırmanız gerekecektir. Bu nedenle daima kaliteli eklentiler kullanmalısınız çünkü kaliteli eklentiler performansı düşürmemeye özen gösterenlerdir.

Temanızın functions.php’si temaya özel işlevlerin bulunduğu yerdir. Bunların bazıları sayfanızın performansının kötü olmasının nedeni olabilir. Ne yaptığınızdan ve yaptığınız şeyin sonuçlarının ne olacağından emin olmadığınız sürece hiçbir snippetı doğrudan ana tema stil sayfasına (veya functions.php’ye) yapıştırmayın.

 1. Veritabanı

WordPress’in MySQL veritabanında çalıştığından ve zaman içinde gönderi düzenlemeleri, spam veya onaylanmamış yorumlar, sahipsiz üstveriler vs gibi sorgulama süresini yavaşlatan şeyler yüzünden tıkandığından yukarıda bahsedilmişti.

Veritabanını temizlemek için WP Sweep veya WP-DB Manager gibi bir eklenti kullanın. Tabii önce her şeyi yedeklemeyi sakın unutmayın.

Tagged : / /